Jump to content
 • 0
Crowic

Precyzyjne wyszukiwanie frazy - 1.7.2.0

Question

Witam,

 

mam problem z wyszukiwarką produktów w wersji 1.7.2.0, mianowicie kiedy chcę wyszukać nazwę produktu składającą się z 3 wyrazów np.: "Spotkanie nad morzem", wyszukuje mi również produkty które zawierają pojedynczy wyraz w swojej nazwie, czyli "spotkanie", "nad", "morzem".

 

Moje pytanie czy da się zmanipulować wyszukiwarką tak, aby przy całej frazie wyszukiwała dokładnie pojedynczy produkt, a nie całą masę?

 

Link do strony, gdzie można zauważyć problem: https://pandecor.pl

 

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Jężeli ciężko naprawić proces wyszukiwania, to może ktoś się orientuje gdzie można byłoby podmienić pliki odpowiadające za wyszukiwanie np z wersji 1.6 :)

 

Z góry dziękuje za pomoc!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Mam ten sam problem - wyszukiwarka w tej wersji działa trochę dziwnie, zawsze znajduje mi za dużą ilość produktów. Próbowałem już ustawić wagę, tak żeby szukało tylko po nazwie produktów i nie po części słowa, ale dalej wyszukuje prawie wszystkie produkty, które mają część słowa. Oczywiście indeks cały przebudowany.

 

Przykład:

Produkt nazywa się: Dywan nr 43 oliwka 160x220cm

 

Wpisując w wyszukiwarkę znajduje mi takie produkty jak: Chodnik Dywanowy Weltom Welen Trio Stare Złoto 80cm

 

Ogólnie znajduje 1399 pozycji... 

Edited by ufiartist (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Bardzo dziękuje za pomoc :)

Wszystko działa idealnie.

 

Faktycznie, przekopiowałem funkcję "find" z pliku Search.php z wersji 1.6.1.9 i wszystko działa jak marzenie.

 

Pozdrawiam!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Potwierdzam:)

wyszukiwarka 1.7.2.4 po podmianie funkcji find na tą z 1.6 działa dokładnie tak jak potrzeba...

nie mam pojęcia jak developerzy zaprojektowali tą funkcję w 1.7... ale to był jakiś wyszukiwarkowy koszmar :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Do folderu classess wgraj oryginalny plik. Przekopiuj go następnie do folderu /override/classes  i podmień funkcje Find na: 

 public static function find($id_lang, $expr, $page_number = 1, $page_size = 1, $order_by = 'position',
    $order_way = 'desc', $ajax = false, $use_cookie = true, Context $context = null)
  {
    if (!$context) {
      $context = Context::getContext();
    }
    $db = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_);

    // TODO : smart page management
    if ($page_number < 1) {
      $page_number = 1;
    }
    if ($page_size < 1) {
      $page_size = 1;
    }

    if (!Validate::isOrderBy($order_by) || !Validate::isOrderWay($order_way)) {
      return false;
    }

    $intersect_array = array();
    $score_array = array();
    $words = explode(' ', Search::sanitize($expr, $id_lang, false, $context->language->iso_code));

    foreach ($words as $key => $word) {
      if (!empty($word) && strlen($word) >= (int)Configuration::get('PS_SEARCH_MINWORDLEN')) {
        $word = str_replace(array('%', '_'), array('\\%', '\\_'), $word);
        $start_search = Configuration::get('PS_SEARCH_START') ? '%': '';
        $end_search = Configuration::get('PS_SEARCH_END') ? '': '%';

        $intersect_array[] = 'SELECT DISTINCT si.id_product
          FROM '._DB_PREFIX_.'search_word sw
          LEFT JOIN '._DB_PREFIX_.'search_index si ON sw.id_word = si.id_word
          WHERE sw.id_lang = '.(int)$id_lang.'
            AND sw.id_shop = '.$context->shop->id.'
            AND sw.word LIKE
          '.($word[0] == '-'
            ? ' \''.$start_search.pSQL(Tools::substr($word, 1, PS_SEARCH_MAX_WORD_LENGTH)).$end_search.'\''
            : ' \''.$start_search.pSQL(Tools::substr($word, 0, PS_SEARCH_MAX_WORD_LENGTH)).$end_search.'\''
          );

        if ($word[0] != '-') {
          $score_array[] = 'sw.word LIKE \''.$start_search.pSQL(Tools::substr($word, 0, PS_SEARCH_MAX_WORD_LENGTH)).$end_search.'\'';
        }
      } else {
        unset($words[$key]);
      }
    }

    if (!count($words)) {
      return ($ajax ? array() : array('total' => 0, 'result' => array()));
    }

    $score = '';
    if (is_array($score_array) && !empty($score_array)) {
      $score = ',(
        SELECT SUM(weight)
        FROM '._DB_PREFIX_.'search_word sw
        LEFT JOIN '._DB_PREFIX_.'search_index si ON sw.id_word = si.id_word
        WHERE sw.id_lang = '.(int)$id_lang.'
          AND sw.id_shop = '.$context->shop->id.'
          AND si.id_product = p.id_product
          AND ('.implode(' OR ', $score_array).')         
      ) position';
    }

    $sql_groups = '';
    if (Group::isFeatureActive()) {
      $groups = FrontController::getCurrentCustomerGroups();
      $sql_groups = 'AND cg.`id_group` '.(count($groups) ? 'IN ('.implode(',', $groups).')' : '= 1');
    }

    $results = $db->executeS('
    SELECT DISTINCT cp.`id_product`
    FROM `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp
    '.(Group::isFeatureActive() ? 'INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_group` cg ON cp.`id_category` = cg.`id_category`' : '').'
    INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'category` c ON cp.`id_category` = c.`id_category`
    INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON cp.`id_product` = p.`id_product`
    '.Shop::addSqlAssociation('product', 'p', false).'
    WHERE c.`active` = 1
    AND product_shop.`active` = 1
    AND product_shop.`visibility` IN ("both", "search")
    AND product_shop.indexed = 1
    '.$sql_groups, true, false);

    
    $eligible_products = array();
    foreach ($results as $row)
      $eligible_products[] = $row['id_product'];
    foreach ($intersect_array as $query)
    {
      $eligible_products2 = array();
      foreach ($db->executeS($query) as $row)
        $eligible_products2[] = $row['id_product'];

      $eligible_products = array_intersect($eligible_products, $eligible_products2);
      if (!count($eligible_products))
        return ($ajax ? array() : array('total' => 0, 'result' => array()));
    }

    $eligible_products = array_unique($eligible_products);

    $product_pool = '';
    foreach ($eligible_products as $id_product) {
      if ($id_product) {
        $product_pool .= (int)$id_product.',';
      }
    }
    if (empty($product_pool)) {
      return ($ajax ? array() : array('total' => 0, 'result' => array()));
    }
    $product_pool = ((strpos($product_pool, ',') === false) ? (' = '.(int)$product_pool.' ') : (' IN ('.rtrim($product_pool, ',').') '));

    if ($ajax) {
      $sql = 'SELECT DISTINCT p.id_product, pl.name pname, cl.name cname,
            cl.link_rewrite crewrite, pl.link_rewrite prewrite '.$score.'
          FROM '._DB_PREFIX_.'product p
          INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (
            p.`id_product` = pl.`id_product`
            AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.Shop::addSqlRestrictionOnLang('pl').'
          )
          '.Shop::addSqlAssociation('product', 'p').'
          INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON (
            product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
            AND cl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.Shop::addSqlRestrictionOnLang('cl').'
          )
          WHERE p.`id_product` '.$product_pool.'
          ORDER BY position DESC LIMIT 10';
      return $db->executeS($sql, true, false);
    }

    if (strpos($order_by, '.') > 0) {
      $order_by = explode('.', $order_by);
      $order_by = pSQL($order_by[0]).'.`'.pSQL($order_by[1]).'`';
    }
    $alias = '';
    if ($order_by == 'price') {
      $alias = 'product_shop.';
    } elseif (in_array($order_by, array('date_upd', 'date_add'))) {
      $alias = 'p.';
    }
    $sql = 'SELECT p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity,
        pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`name`,
       image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`, m.`name` manufacturer_name '.$score.',
        DATEDIFF(
          p.`date_add`,
          DATE_SUB(
            "'.date('Y-m-d').' 00:00:00",
            INTERVAL '.(Validate::isUnsignedInt(Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT')) ? Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') : 20).' DAY
          )
        ) > 0 new'.(Combination::isFeatureActive() ? ', product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity, IFNULL(product_attribute_shop.`id_product_attribute`,0) id_product_attribute' : '').'
        FROM '._DB_PREFIX_.'product p
        '.Shop::addSqlAssociation('product', 'p').'
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (
          p.`id_product` = pl.`id_product`
          AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.Shop::addSqlRestrictionOnLang('pl').'
        )
        '.(Combination::isFeatureActive() ? 'LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_attribute_shop` product_attribute_shop
        ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop='.(int)$context->shop->id.')':'').'
        '.Product::sqlStock('p', 0).'
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_shop` image_shop
          ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop='.(int)$context->shop->id.')
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
        WHERE p.`id_product` '.$product_pool.'
        GROUP BY product_shop.id_product
        '.($order_by ? 'ORDER BY '.$alias.$order_by : '').($order_way ? ' '.$order_way : '').'
        LIMIT '.(int)(($page_number - 1) * $page_size).','.(int)$page_size;
    $result = $db->executeS($sql, true, false);

    $sql = 'SELECT COUNT(*)
        FROM '._DB_PREFIX_.'product p
        '.Shop::addSqlAssociation('product', 'p').'
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (
          p.`id_product` = pl.`id_product`
          AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.Shop::addSqlRestrictionOnLang('pl').'
        )
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
        WHERE p.`id_product` '.$product_pool;
    $total = $db->getValue($sql, false);

    if (!$result) {
      $result_properties = false;
    } else {
      $result_properties = Product::getProductsProperties((int)$id_lang, $result);
    }

    return array('total' => $total,'result' => $result_properties);
  }

 

chyba, że masz już tam taki plik (np. z jakiegoś modułu) to w tym pliku podmień. 

Edited by ufiartist (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Witam

Czy zna ktoś sposób na rozwiązanie tego problemu w preście 1.7.3.2?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ponawiam pytanie. Czy zna ktoś sposób na rozwiązanie tego problemu w najnowszej preście?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Technicznie rzecz biorąc to pod 1.6 udało mi się to napisać i to w całkiem łatwy sposób, ale na 1.7 nie siedzę. Wystarczy tylko zmodyfikować zapytanie by wyszukiwało po name z tabeli product_lang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Znajdzie się jakaś dobra dusza która wytłumaczy jak zmodyfikować wyszukiwarkę?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Czy najnowsza wersja 1.7.4.0 rozwiązuje problem z wyszukiwarką???

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Wyszukiwarka w prestashop dla złożonych zapytań domyślnie zwraca wszystkie produkty, które można znaleźć na którekolwiek z wpisanych słów.

Opracowałem rozwiązanie tego problemu - moduł SearchX [szczegółowy opis modułu]

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Hej, czy możecie pomóc w tym problemie przy Preście 1.7.5.1 ?  Męczę się i męczę, może ktoś wie jak to ogarnąć? 

Tak krok po kroku, dla laika ;) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More