Jump to content

ทดลองสั่งซื้อสินค้า และลองจ่ายผ่าน paypal ใน ORDER ไม่แสดงรา


kritmontra

Recommended Posts

ทดลองใช้งาน และลองสั่งซื้อสินค้า โดยจ่ายผ่าน Paypal ในส่วนของ Customer มีรายการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ แต่ในหมวด Order ไม่แสดงรายการว่ามีการสั่งซื้อ ไม่รู้ต้องตั้งค่ายังไงครับ

Link to comment
Share on other sites

ถามเอง ตอบเอง หลังจาก ลอง serch ดูก็พบว่ามี module ชื่อว่า cart2order พอดีภาษาอังกฤษ ก็ไม่ค่อยดี แต่พอจับใจความได้ว่า
module การรับเงินด้วยเพพาว และ Host ที่ใช้งานอยู่ อาจไม่รองรับ ทำให้เวลาเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าแล้ว ก็จะแสดงเฉพาะใน Cart
แต่ใน Order ไม่โชว์ขึ้นมา ทำให้ไม่สามารถจัดการระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Order ได้ เมื่อลง Module Cart2order มันจะแสดงอยู่ในส่วน
Customer เวลามีลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้า เมื่อเราได้รับแจ้งจากเมล์ Paypal เมื่อเราเข้า Back office เราต้องเข้าไปเปลี่ยน หรือยืนยัน
ข้อมูลในส่วนรายการสั่งซื้อสินค้าที่อยู่ใน cart ให้ไปแสดงใน Order เป็นลักษณะ Manual แต่หลังจากเปลี่ยนแล้ว เวลาเราเข้าไปเปลี่ยน
สถานะใน Order ก็จะมีเมล์ไปแจ้งลูกค้าอัตโนมัต ทั้งการยืนยันการรับเงิน , การส่งสินค้า ฯลฯ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...