Jump to content

Popup tylko dla IE


Recommended Posts

No właśnie liczyłem na jakiś prosty skrypt, który by nawet nie wyglądał :) Ewentualnie moduł do dostosowania, ale skorzystałem z tego w takim razie ;)

 

http://jqueryui.com/dialog/

 

 

 

Tzn wiem o tym skrypcie if ie.... chodziło raczej o to, czy ktoś tego używa i ewentualnie użyczy :) Bo np. też znalazł :D 

Edited by wzr1one (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobra, znalazłem fajny skrypt, dostosowałem go pod swoje rzeczy teraz tylko musze Cookie dowalić :)

 

EDIT
 
mam kod 
<!--[if lte IE 9]>
 
{literal}
 
 
<link rel="stylesheet" href="http://iform.com.pl/popup/res/colorbox.css" />
<script type="text/javascript" src="http:/iform.com.pl/js/jquery/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://iform.com.pl/popup/res/jquery.colorbox-min.js"></script>
<script type="text/javascript">  
 
$(document).ready(function(){
setTimeout(function() {
$.fn.colorbox({href:"http://iform.com.pl/popup/res/dlaie.html", open:true});  
}, 1500);
 
 
});  
</script> 
 
{/literal}
<![endif]-->
 
 
Chciałbym zrobić, aby po kliknięciu w "x" - który jest w skrypcie dodało cookie, a później przy odwiedzeniu strony, aby to okienko się nie wyświetlało, wie ktoś jak to zrobić ? ;) - tak szukam gotowego rozwiązania, bądź grubej podpowiedzi. 
 
 
Kod java dla colorbox.
 
// ColorBox v1.3.20.2 - jQuery lightbox plugin
// (c) 2012 Jack Moore - jacklmoore.com
// License: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
(function(a,b,c){function Z(c,d,e){var g=b.createElement(c);return d&&(g.id=f+d),e&&(g.style.cssText=e),a(g)}function $(a){var b=y.length,c=(Q+a)%b;return 0>c?b+c:c}function _(a,{return Math.round((/%/.test(a)?("x"===b?z.width():z.height())/100:1)*parseInt(a,10))}function ab(a){return K.photo||/\.(gif|png|jp(e|g|eg)|bmp|ico)((#|\?).*)?$/i.test(a)}function bb(){var b,c=a.data(P,e);null==c?(K=a.extend({},d),console&&console.log&&console.log("Error: cboxElement missing settings object")):K=a.extend({},c);for(b in K)a.isFunction(K[b])&&"on"!==b.slice(0,2)&&(K[b]=K[b].call(P));K.rel=K.rel||P.rel||a(P).data("rel")||"nofollow",K.href=K.href||a(P).attr("href"),K.title=K.title||P.title,"string"==typeof K.href&&(K.href=a.trim(K.href))}function cb(b,c){a.event.trigger(,c&&c.call(P)}function db(){var a,d,e,b=f+"Slideshow_",c="click."+f;K.slideshow&&y[1]?(d=function(){F.html(K.slideshowStop).unbind(c).bind(j,function(){(K.loop||y[Q+1])&&(a=setTimeout(W.next,K.slideshowSpeed))}).bind(i,function(){clearTimeout(a)}).one(c+" "+k,e),r.removeClass(b+"off").addClass(b+"on"),a=setTimeout(W.next,K.slideshowSpeed)},e=function(){clearTimeout(a),F.html(K.slideshowStart).unbind([j,i,k,c].join(" ")).one(c,function(){W.next(),d()}),r.removeClass(b+"on").addClass(b+"off")},K.slideshowAuto?d():e()):r.removeClass(b+"off "+b+"on")}function eb({U||(P=b,bb(),y=a(P),Q=0,"nofollow"!==K.rel&&(y=a("."+g).filter(function(){var c,b=a.data(this,e);return b&&(c=a(this).data("rel")||b.rel||this.rel),c===K.rel}),Q=y.index(P),-1===Q&&(y=y.add(P),Q=y.length-1)),S||(S=T=!0,r.show(),K.returnFocus&&a(P).blur().one(l,function(){a(this).focus()}),q.css({opacity:+K.opacity,cursor:K.overlayClose?"pointer":"auto"}).show(),K.w=_(K.initialWidth,"x"),K.h=_(K.initialHeight,"y"),W.position(),o&&z.bind("resize."+p+" scroll."+p,function(){q.css({width:z.width(),height:z.height(),top:z.scrollTop(),left:z.scrollLeft()})}).trigger("resize."+p),cb(h,K.onOpen),J.add(D).hide(),I.html(K.close).show()),W.load(!0))}function fb(){!r&&b.body&&(Y=!1,z=a(c),r=Z(X).attr({id:e,"class":n?f+(o?"IE6":"IE"):""}).hide(),q=Z(X,"Overlay",o?"position:absolute":"").hide(),C=Z(X,"LoadingOverlay").add(Z(X,"LoadingGraphic")),s=Z(X,"Wrapper"),t=Z(X,"Content").append(A=Z(X,"LoadedContent","width:0; height:0; overflow:hidden"),D=Z(X,"Title"),E=Z(X,"Current"),G=Z(X,"Next"),H=Z(X,"Previous"),F=Z(X,"Slideshow").bind(h,db),I=Z(X,"Close")),s.append(Z(X).append(Z(X,"TopLeft"),u=Z(X,"TopCenter"),Z(X,"TopRight")),Z(X,!1,"clear:left").append(v=Z(X,"MiddleLeft"),t,w=Z(X,"MiddleRight")),Z(X,!1,"clear:left").append(Z(X,"BottomLeft"),x=Z(X,"BottomCenter"),Z(X,"BottomRight"))).find("div div").css({"float":"left"}),B=Z(X,!1,"position:absolute; width:9999px; visibility:hidden; display:none"),J=G.add(H).add(E).add(F),a(b.body).append(q,r.append(s,))}function gb(){return r?(Y||(Y=!0,L=u.height()+x.height()+t.outerHeight(!0)-t.height(),M=v.width()+w.width()+t.outerWidth(!0)-t.width(),N=A.outerHeight(!0),O=A.outerWidth(!0),r.css({"padding-bottom":L,"padding-right":M}),G.click(function(){W.next()}),H.click(function(){W.prev()}),I.click(function(){W.close()}),q.click(function(){K.overlayClose&&W.close()}),a(.bind("keydown."+f,function(a){var b=a.keyCode;S&&K.escKey&&27===b&&(a.preventDefault(),W.close()),S&&K.arrowKey&&y[1]&&(37===b?(a.preventDefault(),H.click()):39===b&&(a.preventDefault(),G.click()))}),a(.delegate("."+g,"click",function(a){a.which>1||a.shiftKey||a.altKey||a.metaKey||(a.preventDefault(),eb(this))})),!0):!1}var q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,Y,d={transition:"elastic",speed:300,width:!1,initialWidth:"600",innerWidth:!1,maxWidth:!1,height:!1,initialHeight:"450",innerHeight:!1,maxHeight:!1,scalePhotos:!0,scrolling:!0,inline:!1,html:!1,iframe:!1,fastIframe:!0,photo:!1,href:!1,title:!1,rel:!1,opacity:.9,preloading:!0,current:"image {current} of {total}",previous:"previous",next:"next",close:"close",xhrError:"This content failed to load.",imgError:"This image failed to load.",open:!1,returnFocus:!0,reposition:!0,loop:!0,slideshow:!1,slideshowAuto:!0,slideshowSpeed:2500,slideshowStart:"start slideshow",slideshowStop:"stop slideshow",onOpen:!1,onLoad:!1,onComplete:!1,onCleanup:!1,onClosed:!1,overlayClose:!0,escKey:!0,arrowKey:!0,top:!1,bottom:!1,left:!1,right:!1,fixed:!1,data:void 0},e="colorbox",f="cbox",g=f+"Element",h=f+"_open",i=f+"_load",j=f+"_complete",k=f+"_cleanup",l=f+"_closed",m=f+"_purge",n=!a.support.opacity&&!a.support.style,o=n&&!c.XMLHttpRequest,p=f+"_IE6",X="div";a.colorbox||(a(fb),W=a.fn[e]=a[e]=function(b,c){var f=this;if(b=b||{},fb(),gb()){if(!f[0]){if(f.selector)return f;f=a("<a/>"),b.open=!0}c&&(b.onComplete=c),f.each(function(){a.data(this,e,a.extend({},a.data(this,e)||d,)}).addClass(g),(a.isFunction(b.open)&&b.open.call(f)||b.open)&&eb(f[0])}return f},W.position=function(a,{function j(a){u[0].style.width=x[0].style.width=t[0].style.width=a.style.width,t[0].style.height=v[0].style.height=w[0].style.height=a.style.height}var c,h,i,d=0,e=0,g=r.offset();z.unbind("resize."+f),r.css({top:-9e4,left:-9e4}),h=z.scrollTop(),i=z.scrollLeft(),K.fixed&&!o?(g.top-=h,g.left-=i,r.css({position:"fixed"})):(d=h,e=i,r.css({position:"absolute"})),e+=K.right!==!1?Math.max(z.width()-K.w-O-M-_(K.right,"x"),0):K.left!==!1?_(K.left,"x"):Math.round(Math.max(z.width()-K.w-O-M,0)/2),d+=K.bottom!==!1?Math.max(z.height()-K.h-N-L-_(K.bottom,"y"),0):K.top!==!1?_(K.top,"y"):Math.round(Math.max(z.height()-K.h-N-L,0)/2),r.css({top:g.top,left:g.left}),a=r.width()===K.w+O&&r.height()===K.h+N?0:a||0,s[0].style.width=s[0].style.height="9999px",c={width:K.w+O,height:K.h+N,top:d,left:e},0===a&&r.css(c),r.dequeue().animate(c,{duration:a,complete:function(){j(this),T=!1,s[0].style.width=K.w+O+M+"px",s[0].style.height=K.h+N+L+"px",K.reposition&&setTimeout(function(){z.bind("resize."+f,W.position)},1),b&&b()},step:function(){j(this)[spam-filter])},W.resize=function(a){S&&(a=a||{},a.width&&(K.w=_(a.width,"x")-O-M),a.innerWidth&&(K.w=_(a.innerWidth,"x")),A.css({width:K.w}),a.height&&(K.h=_(a.height,"y")-N-L),a.innerHeight&&(K.h=_(a.innerHeight,"y")),a.innerHeight||a.height||(A.css({height:"auto"}),K.h=A.height()),A.css({height:K.h}),W.position("none"===K.transition?0:K.speed))},W.prep=function({function g(){return K.w=K.w||A.width(),K.w=K.mw&&K.mw<K.w?K.mw:K.w,K.w}function h(){return K.h=K.h||A.height(),K.h=K.mh&&K.mh<K.h?K.mh:K.h,K.h}if(S){var c,d="none"===K.transition?0:K.speed;A.remove(),A=Z(X,"LoadedContent").append(,A.hide().appendTo(B.show()).css({width:g(),overflow:K.scrolling?"auto":"hidden"}).css({height:h()}).prependTo(t),B.hide(),a(R).css({"float":"none"}),o&&a("select").not(r.find("select")).filter(function(){return"hidden"!==this.style.visibility}).css({visibility:"hidden"}).one(k,function(){this.style.visibility="inherit"}),c=function(){function s(){n&&r[0].style.removeAttribute("filter")}var b,c,h,l,o,p,q,g=y.length,i="frameBorder",k="allowTransparency";if(S){if(l=function(){clearTimeout(V),C.detach().hide(),cb(j,K.onComplete)},n&&R&&A.fadeIn(100),D.html(K.title).add(A).show(),g>1){if("string"==typeof K.current&&E.html(K.current.replace("{current}",Q+1).replace("{total}",g)).show(),G[K.loop||g-1>Q?"show":"hide"]().html(K.next),H[K.loop||Q?"show":"hide"]().html(K.previous),K.slideshow&&F.show(),K.preloading)for(b=[$(-1),$(1)];c=y[b.pop()];)q=a.data(c,e),q&&q.href?(o=q.href,a.isFunction(o)&&(o=o.call(c)))=c.href,ab(o)&&(p=new Image,p.src=o)}else J.hide();K.iframe?(h=Z("iframe")[0],i in h&&(h[i]=0),k in h&&(h[k]="true"),K.scrolling||(h.scrolling="no"),a(h).attr({src:K.href,name:(new Date).getTime(),"class":f+"Iframe",allowFullScreen:!0,webkitAllowFullScreen:!0,mozallowfullscreen:!0}).one("load",l).one(m,function(){h.src="//about:blank"}).appendTo(A),K.fastIframe&&a(h).trigger("load")):l(),"fade"===K.transition?r.fadeTo(d,1,s):s()[spam-filter],"fade"===K.transition?r.fadeTo(d,0,function(){W.position(0,c)}):W.position(d,c)[spam-filter],W.load=function({var c,d,e=W.prep;T=!0,R=!1,P=y[Q],b||bb(),cb(m),cb(i,K.onLoad),K.h=K.height?_(K.height,"y")-N-L:K.innerHeight&&_(K.innerHeight,"y"),K.w=K.width?_(K.width,"x")-O-M:K.innerWidth&&_(K.innerWidth,"x"),K.mw=K.w,K.mh=K.h,K.maxWidth&&(K.mw=_(K.maxWidth,"x")-O-M,K.mw=K.w&&K.w<K.mw?K.w:K.mw),K.maxHeight&&(K.mh=_(K.maxHeight,"y")-N-L,K.mh=K.h&&K.h<K.mh?K.h:K.mh),c=K.href,V=setTimeout(function(){C.show().appendTo(t)},100),K.inline?(Z(X).hide().insertBefore(a(c)[0]).one(m,function(){a(this).replaceWith(A.children())}),e(a(c))):K.iframe?e(" "):K.html?e(K.html):ab(c)?(a(R=new Image).addClass(f+"Photo").error(function(){K.title=!1,e(Z(X,"Error").html(K.imgError))}).load(function(){var a;R.onload=null,K.scalePhotos&&(d=function(){R.height-=R.height*a,R.width-=R.width*a},K.mw&&R.width>K.mw&&(a=(R.width-K.mw)/R.width,d()),K.mh&&R.height>K.mh&&(a=(R.height-K.mh)/R.height,d())),K.h&&(R.style.marginTop=Math.max(K.h-R.height,0)/2+"px"),y[1]&&(K.loop||y[Q+1])&&(R.style.cursor="pointer",R.onclick=function(){W.next()}),n&&(R.style.msInterpolationMode="bicubic"),setTimeout(function(){e(R)},1)}),setTimeout(function(){R.src=c},1)):c&&B.load(c,K.data,function(b,c){e("error"===c?Z(X,"Error").html(K.xhrError):a(this).contents())})},W.next=function(){!T&&y[1]&&(K.loop||y[Q+1])&&(Q=$(1),W.load())},W.prev=function(){!T&&y[1]&&(K.loop||Q)&&(Q=$(-1),W.load())},W.close=function(){S&&!U&&(U=!0,S=!1,cb(k,K.onCleanup),z.unbind("."+f+" ."+p),q.fadeTo(200,0),r.stop().fadeTo(300,0,function(){r.add(q).css({opacity:1,cursor:"auto"}).hide(),cb(m),A.remove(),setTimeout(function(){U=!1,cb(l,K.onClosed)},1)}))},W.remove=function(){a([]).add(r).add(q).remove(),r=null,a("."+g).removeData(e).removeClass(g),a(.undelegate("."+g)},W.element=function(){return a(P)},W.settings=d)})(jQuery,document,window);
Edited by wzr1one (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More