Jump to content
haylam.vn

Xử lý tiếng Việt cho đường dẫn thân thiện trong PrestaShop SEO

Recommended Posts

Tạo đường dẫn thân thiện trong PrestaShop thay thế các ký tự tiếng Việt bằng các ký tự không dấu. Hỗ trợ SEO Prestashop

 

Xem thêm Tạo đường dẫn URL thân thiện trong Prestashop

 

Cách làm như sau

 

1. Mở file /js/admin.js trong thư mục gốc.

Nhớ Sao lưu file trước khi sửa.

 

Bước 1: thêm hàm strUnicodeToAscii vào cuối file

function strUnicodeToAscii(str){
str = str.replace(/[\'\~\@\#\%\^\&]/g,'');

str = str.replace(/[\u0105\u0104\u00E4\u00E5\u00E0\u00C0\u1EA3\u1EA2\u00E3\u00C3\u00E1\u00C1\u1EA1\u1EA0\u0103\u0102\u1EB1\u1EB0\u1EB3\u1EB2\u1EB5\u1EB4\u1EAF\u1EAE\u1EB7\u1EB6\u00E2\u00C2\u1EA7\u1EA6\u1EA9\u1EA8\u1EAB\u1EAA\u1EA5\u1EA4\u1EAD\u1EAC]/g,'a');

str = str.replace(/[\u00E7\u010D\u0107\u0106]/g,'c');

str = str.replace(/[\u0111\u0110\u010F]/g,'d');

str = str.replace(/[\u00EB\u0119\u011B\u0118\u00E8\u00C8\u1EBB\u1EBA\u1EBD\u1EBC\u00E9\u00C9\u1EB9\u1EB8\u00EA\u00CA\u1EC1\u1EC0\u1EC3\u1EC2\u1EC5\u1EC4\u1EBF\u1EBE\u1EC7\u1EC6]/g,'e');

str = str.replace(/[\u00EC\u00CC\u1EC9\u1EC8\u0129\u0128\u00ED\u00CD\u1ECB\u1ECA\u00EE\u00EF]/g,'i');

str = str.replace(/[\u0142\u0141\u013E\u013A]/g,'l');

str = str.replace(/[\u00F1\u0148]/g,'n');

str = str.replace(/[\u00F2\u00D2\u1ECF\u1ECE\u00F5\u00F6\u00F8\u00D5\u00F3\u00D3\u1ECD\u1ECC\u00F4\u00D4\u1ED3\u1ED2\u1ED5\u1ED4\u1ED7\u1ED6\u1ED1\u1ED0\u1ED9\u1ED8\u01A1\u01A0\u1EDD\u1EDC\u1EDF\u1EDE\u1EE1\u1EE0\u1EDB\u1EDA\u1EE3\u1EE2]/g,'o');

str = str.replace(/[\u0159\u0155]/g,'r');

str = str.replace(/[\u015B\u015A\u0161]/g,'s');

str = str.replace(/[\u0165]/g,'t');

str = str.replace(/[\u00F9\u00D9\u1EE7\u1EE6\u0169\u0168\u00FA\u00DA\u1EE5\u1EE4\u01B0\u01AF\u1EEB\u1EEA\u1EED\u1EEC\u1EEF\u1EEE\u1EE9\u1EE8\u1EF1\u1EF0\u00FB\u00FC\u016F]/g,'u');

str = str.replace(/[\u1EF3\u1EF2\u1EF7\u1EF6\u1EF9\u1EF8\u00FD\u00DD\u1EF5\u1EF4\u00FF]/g,'y');

str = str.replace(/[\u017C\u017A\u017B\u0179\u017E]/g,'z');

str = str.replace(/[\u0153]/g,'oe');

str = str.replace(/[\u00E6]/g,'ae');

str = str.replace(/[\u00DF]/g,'ss');

str = str.replace(/[^a-z0-9\s\'\:\/\[\]-]/g,'');
str = str.replace(/[\s\'\:\/\[\]-]+/g,' ');

return str;
}

 

 

Bước 2. Tìm hàm str2url và sửa lại như sau

 

Code

function str2url(str,encoding,ucfirst)
{
str = str.toUpperCase();
str = str.toLowerCase();

str = strUnicodeToAscii(str);
str = str.replace(/[ ]/g,'-');
str = str.replace(/[\/]/g,'-');

if (ucfirst == 1) {
c = str.charAt(0);
str = c.toUpperCase()+str.slice(1);
}

return str;
}

 

Bước 3 tìm hàm strToAltImgAttr sửa lại như sau

 

function strToAltImgAttr(str,encoding,ucfirst)
{
str = strUnicodeToAscii(str);

if (ucfirst == 1) {
c = str.charAt(0);
str = c.toUpperCase()+str.slice(1);
}

return str;
}

 

2. Mở file /classes/Tools.php

 

Tìm hàm link_rewrite và sửa lại như sau

Dòng 150

 

static public function link_rewrite($str, $utf8_decode = false)
{
$purified = '';

$length = Tools::strlen($str);


//remove any '-' from the string they will be used as concatonater
$str = str_replace('-', ' ', $str); $trans = array( "đ"=>"d","ă"=>"a","â"=>"a","á"=>"a","à"=>"a","ả"=>"a","ã"=>"a","ạ"=>"a", "ấ"=>"a","ầ"=>"a","ẩ"=>"a","ẫ"=>"a","ậ"=>"a", "ắ"=>"a","ằ"=>"a","ẳ"=>"a","ẵ"=>"a","ặ"=>"a", "é"=>"e","è"=>"e","ẻ"=>"e","ẽ"=>"e","ẹ"=>"e", "ế"=>"e","ề"=>"e","ể"=>"e","ễ"=>"e","ệ"=>"e", "í"=>"i","ì"=>"i","ỉ"=>"i","ĩ"=>"i","ị"=>"i", "ư"=>"u","ô"=>"o","ơ"=>"o","ê"=>"e", "Ư"=>"u","Ô"=>"o","Ơ"=>"o","Ê"=>"e", "ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u", "ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u", "ó"=>"o","ò"=>"o","ỏ"=>"o","õ"=>"o","ọ"=>"o", "ớ"=>"o","ờ"=>"o","ở"=>"o","ỡ"=>"o","ợ"=>"o", "ố"=>"o","ồ"=>"o","ổ"=>"o","ỗ"=>"o","ộ"=>"o", "ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u", "ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u",'ý'=>'y','ỳ'=>'y','ỷ'=>'y','ỹ'=>'y','ỵ'=>'y', 'Ý'=>'Y','Ỳ'=>'Y','Ỷ'=>'Y','Ỹ'=>'Y','Ỵ'=>'Y', "Đ"=>"D","Ă"=>"A","Â"=>"A","Á"=>"A","À"=>"A","Ả"=>"A","Ã"=>"A","Ạ"=>"A", "Ấ"=>"A","Ầ"=>"A","Ẩ"=>"A","Ẫ"=>"A","Ậ"=>"A", "Ắ"=>"A","Ằ"=>"A","Ẳ"=>"A","Ẵ"=>"A","Ặ"=>"A", "É"=>"E","È"=>"E","Ẻ"=>"E","Ẽ"=>"E","Ẹ"=>"E", "Ế"=>"E","Ề"=>"E","Ể"=>"E","Ễ"=>"E","Ệ"=>"E", "Í"=>"I","Ì"=>"I","Ỉ"=>"I","Ĩ"=>"I","Ị"=>"I", "Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E", "Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E", "Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U", "Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U", "Ó"=>"O","Ò"=>"O","Ỏ"=>"O","Õ"=>"O","Ọ"=>"O", "Ớ"=>"O","Ờ"=>"O","Ở"=>"O","Ỡ"=>"O","Ợ"=>"O", "Ố"=>"O","Ồ"=>"O","Ổ"=>"O","Ỗ"=>"O","Ộ"=>"O", "Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U", "Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U",);
$str = strtr($str, $trans);

if ($utf8_decode)

$str = utf8_decode($str);

for ($i = 0; $i < $length; $i++)

{

$char = Tools::substr($str, $i, 1);

if (Tools::strlen(htmlentities($char)) > 1)

{

$entity = htmlentities($char, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

$purified .= $entity{1};

}

elseif (preg_match('|[[:alpha:]]{1}|u', $char))

$purified .= $char;

elseif (preg_match('<[[:digit:]]|-{1}>', $char))

$purified .= $char;

elseif ($char == ' ')

$purified .= '-';

}

return trim(self::strtolower($purified));

}

 

Lưu ý: Lưu file với format UTF-8 without BOM.

 

Áp dụng cho phiên bản PrestaShop 1.4.4

 

1. Mở File js/admin.js

dòng 29


/*friendly url for vietnamese *coded by thetoan.cao */ 

function strUnicodeToAscii(str) {
  str = str.replace(/[\'\~\@\#\%\^\&]/g, ''); str = str.replace(/[\u0105\u0104\u00E4\u00E5\u00E0\u00C0\u1EA3\u1EA2\u00E3\u00C3\u00E1\u00C1\u1EA1\u1EA0\u0103\u0102\u1EB1\u1EB0\u1EB3\u1EB2\u1EB5\u1EB4\u1EAF\u1EAE\u1EB7\u1EB6\u00E2\u00C2\u1EA7\u1EA6\u1EA9\u1EA8\u1EAB\u1EAA\u1EA5\u1EA4\u1EAD\u1EAC]/g, 'a'); str = str.replace(/[\u00E7\u010D\u0107\u0106]/g, 'c'); str = str.replace(/[\u0111\u0110\u010F]/g, 'd'); str = str.replace(/[\u00EB\u0119\u011B\u0118\u00E8\u00C8\u1EBB\u1EBA\u1EBD\u1EBC\u00E9\u00C9\u1EB9\u1EB8\u00EA\u00CA\u1EC1\u1EC0\u1EC3\u1EC2\u1EC5\u1EC4\u1EBF\u1EBE\u1EC7\u1EC6]/g, 'e'); str = str.replace(/[\u00EC\u00CC\u1EC9\u1EC8\u0129\u0128\u00ED\u00CD\u1ECB\u1ECA\u00EE\u00EF]/g, 'i'); str = str.replace(/[\u0142\u0141\u013E\u013A]/g, 'l'); str = str.replace(/[\u00F1\u0148]/g, 'n'); str = str.replace(/[\u00F2\u00D2\u1ECF\u1ECE\u00F5\u00F6\u00F8\u00D5\u00F3\u00D3\u1ECD\u1ECC\u00F4\u00D4\u1ED3\u1ED2\u1ED5\u1ED4\u1ED7\u1ED6\u1ED1\u1ED0\u1ED9\u1ED8\u01A1\u01A0\u1EDD\u1EDC\u1EDF\u1EDE\u1EE1\u1EE0\u1EDB\u1EDA\u1EE3\u1EE2]/g, 'o'); str = str.replace(/[\u0159\u0155]/g, 'r'); str = str.replace(/[\u015B\u015A\u0161]/g, 's'); str = str.replace(/[\u0165]/g, 't'); str = str.replace(/[\u00F9\u00D9\u1EE7\u1EE6\u0169\u0168\u00FA\u00DA\u1EE5\u1EE4\u01B0\u01AF\u1EEB\u1EEA\u1EED\u1EEC\u1EEF\u1EEE\u1EE9\u1EE8\u1EF1\u1EF0\u00FB\u00FC\u016F]/g, 'u'); str = str.replace(/[\u1EF3\u1EF2\u1EF7\u1EF6\u1EF9\u1EF8\u00FD\u00DD\u1EF5\u1EF4\u00FF]/g, 'y'); str = str.replace(/[\u017C\u017A\u017B\u0179\u017E]/g, 'z'); str = str.replace(/[\u0153]/g, 'oe'); str = str.replace(/[\u00E6]/g, 'ae'); str = str.replace(/[\u00DF]/g, 'ss'); str = str.replace(/[^a-z0-9\s\'\:\/\[\]-]/g, ''); str = str.replace(/[\s\'\:\/\[\]-]+/g, ' '); str = str.replace(/[ ]/g, '-'); str = str.replace(/[\/]/g, '-'); return str;
}
function str2url(str, encoding, ucfirst) { str = str.toUpperCase(); str = str.toLowerCase(); str = strUnicodeToAscii(str); if (ucfirst == 1) { c = str.charAt(0); str = c.toUpperCase() + str.slice(1); } return str; } function strToAltImgAttr(str, encoding, ucfirst) {
  str = strUnicodeToAscii(str); if (ucfirst == 1) {
  c = str.charAt(0); str = c.toUpperCase() + str.slice(1);
  }
  return str;
}

 

2. Mở File classes/Tools.php dòng 953

 public static function str2url($str) {
if (function_exists('mb_strtolower')) $str = mb_strtolower($str, 'utf-8');
$trans = array( "đ"=>"d","ă"=>"a","â"=>"a","á"=>"a","à"=>"a","ả"=>"a","ã"=>"a","ạ"=>"a", "ấ"=>"a","ầ"=>"a","ẩ"=>"a","ẫ"=>"a","ậ"=>"a", "ắ"=>"a","ằ"=>"a","ẳ"=>"a","ẵ"=>"a","ặ"=>"a", "é"=>"e","è"=>"e","ẻ"=>"e","ẽ"=>"e","ẹ"=>"e", "ế"=>"e","ề"=>"e","ể"=>"e","ễ"=>"e","ệ"=>"e", "í"=>"i","ì"=>"i","ỉ"=>"i","ĩ"=>"i","ị"=>"i", "ư"=>"u","ô"=>"o","ơ"=>"o","ê"=>"e", "Ư"=>"u","Ô"=>"o","Ơ"=>"o","Ê"=>"e", "ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u", "ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u", "ó"=>"o","ò"=>"o","ỏ"=>"o","õ"=>"o","ọ"=>"o", "ớ"=>"o","ờ"=>"o","ở"=>"o","ỡ"=>"o","ợ"=>"o", "ố"=>"o","ồ"=>"o","ổ"=>"o","ỗ"=>"o","ộ"=>"o", "ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u", "ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u",'ý'=>'y','ỳ'=>'y','ỷ'=>'y','ỹ'=>'y','ỵ'=>'y', 'Ý'=>'Y','Ỳ'=>'Y','Ỷ'=>'Y','Ỹ'=>'Y','Ỵ'=>'Y', "Đ"=>"D","Ă"=>"A","Â"=>"A","Á"=>"A","À"=>"A","Ả"=>"A","Ã"=>"A","Ạ"=>"A", "Ấ"=>"A","Ầ"=>"A","Ẩ"=>"A","Ẫ"=>"A","Ậ"=>"A", "Ắ"=>"A","Ằ"=>"A","Ẳ"=>"A","Ẵ"=>"A","Ặ"=>"A", "É"=>"E","È"=>"E","Ẻ"=>"E","Ẽ"=>"E","Ẹ"=>"E", "Ế"=>"E","Ề"=>"E","Ể"=>"E","Ễ"=>"E","Ệ"=>"E", "Í"=>"I","Ì"=>"I","Ỉ"=>"I","Ĩ"=>"I","Ị"=>"I", "Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E", "Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E", "Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U", "Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U", "Ó"=>"O","Ò"=>"O","Ỏ"=>"O","Õ"=>"O","Ọ"=>"O", "Ớ"=>"O","Ờ"=>"O","Ở"=>"O","Ỡ"=>"O","Ợ"=>"O", "Ố"=>"O","Ồ"=>"O","Ổ"=>"O","Ỗ"=>"O","Ộ"=>"O", "Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U", "Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U",); $str = trim($str); $str = strtr($str, $trans);
/*friendly url for vietnamese *coded by thetoan.cao */
$str = preg_replace('/[\x{0105}\x{0104}\x{00E0}\x{00E1}\x{00E2}\x{00E3}\x{00E4}\x{00E5}]/u','a', $str);
$trans = array( "đ"=>"d","ă"=>"a","â"=>"a","á"=>"a","à"=>"a","ả"=>"a","ã"=>"a","ạ"=>"a", "ấ"=>"a","ầ"=>"a","ẩ"=>"a","ẫ"=>"a","ậ"=>"a", "ắ"=>"a","ằ"=>"a","ẳ"=>"a","ẵ"=>"a","ặ"=>"a", "é"=>"e","è"=>"e","ẻ"=>"e","ẽ"=>"e","ẹ"=>"e", "ế"=>"e","ề"=>"e","ể"=>"e","ễ"=>"e","ệ"=>"e", "í"=>"i","ì"=>"i","ỉ"=>"i","ĩ"=>"i","ị"=>"i", "ư"=>"u","ô"=>"o","ơ"=>"o","ê"=>"e", "Ư"=>"u","Ô"=>"o","Ơ"=>"o","Ê"=>"e", "ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u", "ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u", "ó"=>"o","ò"=>"o","ỏ"=>"o","õ"=>"o","ọ"=>"o", "ớ"=>"o","ờ"=>"o","ở"=>"o","ỡ"=>"o","ợ"=>"o", "ố"=>"o","ồ"=>"o","ổ"=>"o","ỗ"=>"o","ộ"=>"o", "ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u", "ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u",'ý'=>'y','ỳ'=>'y','ỷ'=>'y','ỹ'=>'y','ỵ'=>'y', 'Ý'=>'Y','Ỳ'=>'Y','Ỷ'=>'Y','Ỹ'=>'Y','Ỵ'=>'Y', "Đ"=>"D","Ă"=>"A","Â"=>"A","Á"=>"A","À"=>"A","Ả"=>"A","Ã"=>"A","Ạ"=>"A", "Ấ"=>"A","Ầ"=>"A","Ẩ"=>"A","Ẫ"=>"A","Ậ"=>"A", "Ắ"=>"A","Ằ"=>"A","Ẳ"=>"A","Ẵ"=>"A","Ặ"=>"A", "É"=>"E","È"=>"E","Ẻ"=>"E","Ẽ"=>"E","Ẹ"=>"E", "Ế"=>"E","Ề"=>"E","Ể"=>"E","Ễ"=>"E","Ệ"=>"E", "Í"=>"I","Ì"=>"I","Ỉ"=>"I","Ĩ"=>"I","Ị"=>"I", "Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E", "Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E", "Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U", "Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U", "Ó"=>"O","Ò"=>"O","Ỏ"=>"O","Õ"=>"O","Ọ"=>"O", "Ớ"=>"O","Ờ"=>"O","Ở"=>"O","Ỡ"=>"O","Ợ"=>"O", "Ố"=>"O","Ồ"=>"O","Ổ"=>"O","Ỗ"=>"O","Ộ"=>"O", "Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U", "Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U",); $str = trim($str); $str = strtr($str, $trans); /*friendly url for vietnamese *coded by thetoan.cao */ $str = preg_replace('/[\x{0105}\x{0104}\x{00E0}\x{00E1}\x{00E2}\x{00E3}\x{00E4}\x{00E5}]/u','a', $str);
$str = preg_replace('/[\x{00E7}\x{010D}\x{0107}\x{0106}]/u','c', $str);
$str = preg_replace('/[\x{010F}]/u','d', $str); $str = preg_replace('/[\x{00E8}\x{00E9}\x{00EA}\x{00EB}\x{011B}\x{0119}\x{0118}]/u','e', $str); $str = preg_replace('/[\x{00EC}\x{00ED}\x{00EE}\x{00EF}]/u','i', $str); $str = preg_replace('/[\x{0142}\x{0141}\x{013E}\x{013A}]/u','l', $str); $str = preg_replace('/[\x{00F1}\x{0148}]/u','n', $str); $str = preg_replace('/[\x{00F2}\x{00F3}\x{00F4}\x{00F5}\x{00F6}\x{00F8}\x{00D3}]/u','o', $str); $str = preg_replace('/[\x{0159}\x{0155}]/u','r', $str); $str = preg_replace('/[\x{015B}\x{015A}\x{0161}]/u','s', $str); $str = preg_replace('/[\x{00DF}]/u','ss', $str); $str = preg_replace('/[\x{0165}]/u','t', $str); $str = preg_replace('/[\x{00F9}\x{00FA}\x{00FB}\x{00FC}\x{016F}]/u','u', $str); $str = preg_replace('/[\x{00FD}\x{00FF}]/u','y', $str); $str = preg_replace('/[\x{017C}\x{017A}\x{017B}\x{0179}\x{017E}]/u','z', $str);
$str = preg_replace('/[\x{00E6}]/u','ae', $str); $str = preg_replace('/[\x{0153}]/u','oe', $str); // Remove all non-whitelist chars. $str = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9\s\'\:\/\[\]-]/','', $str); $str = preg_replace('/[\s\'\:\/\[\]-]+/',' ', $str); $str = preg_replace('/[ ]/','-', $str); $str = preg_replace('/[\/]/','-', $str);
// If it was not possible to lowercase the string with mb_strtolower, we do it after the transformations.
// This way we lose fewer special chars.
$str = strtolower($str);
return $str;
}

Nguồn Kênh 360 Công nghệ

Xử lý tiếng Việt cho đường dẫn thân thiện trong PrestaShop SEO

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình mới edit lại bài viết cho dễ nhìn. Các bạn test trên version mới nhất có lỗi thì báo lại cho mình nhé.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Kenh 360 - mod, rất thực tế và cần thiết

 

*** sẵn đây có tí thắc mắc nhỏ vui lòng hướng dẫn

- Trong trang sản phẩm khi add thêm sản phẩm mới (phần nội dung - content) mình có thêm (upload) hình minh họa bằng công cụ có sẵn khi thêm sản phẩm mới của PS. (( thêm hình ảnh vào content chứ không phải hình sản phẩm))

- Khi chuyển host và thay tên miền bỗng dưng đường dẫn của những hình này không tồn tại- nó chỉ xuất hiện description của hình (còn đường dẫn vẫn là domain cũ)

- nếu muốn hiển thị hình ảnh trong phần content buộc lòng mình phải vào edit sản phẩm rồi chỉnh lại đường dẫn --> quá phiền hà

 

Demo NOT adv : http://candientu.hoasenvang.com.vn

 

*** Vui lòng hướng dẫn xử lý - thanks

post-296346-0-57367700-1336449825_thumb.jpg

Edited by duongphuc (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do content của sản phẩm lưu đường dẫn tuyệt đối ảnh rồi thì bắt buộc phải sửa thông tin thôi bạn à

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do content của sản phẩm lưu đường dẫn tuyệt đối ảnh rồi thì bắt buộc phải sửa thông tin thôi bạn à

 

Mình đã làm cách " sửa lại database" săn mấy cái link out và edit lại theo tên miền mới - oke rồi tuy nhiên phải cản thận lắm mới song do chèn đủ kiểu trong đó dễ nhần lẫn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prestashop 1.5.4.1 Đã fix xong thanks bác kenh360.com nhiều nhé :D

 

Nếu có thay đổi về mã nguồn, bạn share cách làm của mình nhé ;)

Hiện mình không dùng PS nữa nên không cập nhật được. Hi vọng cồng đồng còn nhiều bạn thích PS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau khi mình đổi sang url thân thiện, link thì đã nhận, nhưng website thì không hiển thị ảnh sản phẩm, không biết mình cần cấu hình sao để hiên thị ảnh

website của mình là test.beptutotnhat.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More