Jump to content

Nazwy kolorów produktów w Prestashop 1.7.5


sylwekb

Recommended Posts

Witam

Czy ktoś zna sposób jak oprócz okienek z kolorami produktów pokazać także nazwę koloru? Chodzi o to, że są różne urządzenia, monitory, telefony, tablety i mają różnie ustawione jasność i kontrast czyli kalibrację więc oprócz barwy koloru chciałbym kupującemu pokazać także nazwę koloru. Jak to zrobić w Prestashop 1.7.5? Nie mogę znaleźć takiej funkcjonalności, a sądzę, że byłoby to przydatne dla wszystkich prowadzących sklepy na Prestashop.

koloryproduktow.jpg

Link to comment
Share on other sites

Masz na myśli plik szablonu product.tpl? U mnie jest w lokalizacji themes/nazwaszablonu/templates/catalog

ale niestety nie mogę zlokalizować tej zmiennej.

{**
* 2007-2018 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to [email protected] so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
* @license  https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}
{extends file=$layout}

{block name='head_seo' prepend}
  <link rel="canonical" href="{$product.canonical_url}">
{/block}

{block name='head' append}
  <meta property="og:type" content="product">
  <meta property="og:url" content="{$urls.current_url}">
  <meta property="og:title" content="{$page.meta.title}">
  <meta property="og:site_name" content="{$shop.name}">
  <meta property="og:description" content="{$page.meta.description}">
  <meta property="og:image" content="{$product.cover.large.url}">
  <meta property="product:pretax_price:amount" content="{$product.price_tax_exc}">
  <meta property="product:pretax_price:currency" content="{$currency.iso_code}">
  <meta property="product:price:amount" content="{$product.price_amount}">
  <meta property="product:price:currency" content="{$currency.iso_code}">
  {if isset($product.weight) && ($product.weight != 0)}
    <meta property="product:weight:value" content="{$product.weight}">
    <meta property="product:weight:units" content="{$product.weight_unit}">
  {/if}
{/block}

{block name='content'}

  <section id="main" itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
    <meta itemprop="url" content="{$product.url}">

    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        {block name='page_content_container'}
          <section class="page-content" id="content">
            {block name='page_content'}
              {block name='product_flags'}
                <ul class="product-flags">
                  {foreach from=$product.flags item=flag}
                    <li class="product-flag {$flag.type}">{$flag.label}</li>
                    {/foreach}
                </ul>
              {/block}

              {block name='product_cover_thumbnails'}
                {include file='catalog/_partials/product-cover-thumbnails.tpl'}
              {/block}
              <div class="scroll-box-arrows">
                <i class="material-icons left">&#xE314;</i>
                <i class="material-icons right">&#xE315;</i>
              </div>

            {/block}
          </section>
        {/block}
      </div>
      <div class="col-md-6">
        {block name='page_header_container'}
          {block name='page_header'}
            <h1 class="h1" itemprop="name">{block name='page_title'}{$product.name}{/block}</h1>
          {/block}
        {/block}
        {block name='product_prices'}
          {include file='catalog/_partials/product-prices.tpl'}
        {/block}

        <div class="product-information">
          {block name='product_description_short'}
            <div id="product-description-short-{$product.id}" itemprop="description" class="product-description-short">{$product.description_short nofilter}</div>
          {/block}

          {if $product.is_customizable && count($product.customizations.fields)}
            {block name='product_customization'}
              {include file="catalog/_partials/product-customization.tpl" customizations=$product.customizations}
            {/block}
          {/if}

          <div class="product-actions">
            {block name='product_buy'}
              <form action="{$urls.pages.cart}" method="post" id="add-to-cart-or-refresh">
                <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}">
                <input type="hidden" name="id_product" value="{$product.id}" id="product_page_product_id">
                <input type="hidden" name="id_customization" value="{$product.id_customization}" id="product_customization_id">

                {block name='product_variants'}
                  {include file='catalog/_partials/product-variants.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_pack'}
                  {if $packItems}
                    <section class="product-pack">
                      <h3 class="h4">{l s='This pack contains' d='Shop.Theme.Catalog'}</h3>
                      {foreach from=$packItems item="product_pack"}
                        {block name='product_miniature'}
                          {include file='catalog/_partials/miniatures/pack-product.tpl' product=$product_pack}
                        {/block}
                      {/foreach}
                    </section>
                  {/if}
                {/block}

                {block name='product_discounts'}
                  {include file='catalog/_partials/product-discounts.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_add_to_cart'}
                  {include file='catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_additional_info'}
                  {include file='catalog/_partials/product-additional-info.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_refresh'}
                  <input class="product-refresh ps-hidden-by-js" name="refresh" type="submit" value="{l s='Refresh' d='Shop.Theme.Actions'}">
                {/block}
              </form>
            {/block}

          </div>

          {block name='hook_display_reassurance'}
            {hook h='displayReassurance'}
          {/block}
        </div>
      </div>
    </div>
    {block name='product_tabs'}
      <div class="tabs">
        <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
          {if $product.description}
            <li class="nav-item">
              <a
                class="nav-link{if $product.description} active{/if}"
                data-toggle="tab"
                href="#description"
                role="tab"
                aria-controls="description"
                {if $product.description} aria-selected="true"{/if}>{l s='Description' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
            </li>
          {/if}
          <li class="nav-item">
            <a
              class="nav-link{if !$product.description} active{/if}"
              data-toggle="tab"
              href="#product-details"
              role="tab"
              aria-controls="product-details"
              {if !$product.description} aria-selected="true"{/if}>{l s='Product Details' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
          </li>
          {if $product.attachments}
            <li class="nav-item">
              <a
                class="nav-link"
                data-toggle="tab"
                href="#attachments"
                role="tab"
                aria-controls="attachments">{l s='Attachments' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
            </li>
          {/if}
          {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
            <li class="nav-item">
              <a
                class="nav-link"
                data-toggle="tab"
                href="#extra-{$extraKey}"
                role="tab"
                aria-controls="extra-{$extraKey}">{$extra.title}</a>
            </li>
          {/foreach}
        </ul>

        <div class="tab-content" id="tab-content">
          <div class="tab-pane fade in{if $product.description} active{/if}" id="description" role="tabpanel">
            {block name='product_description'}
              <div class="product-description">{$product.description nofilter}</div>
            {/block}
          </div>

          {block name='product_details'}
            {include file='catalog/_partials/product-details.tpl'}
          {/block}

          {block name='product_attachments'}
            {if $product.attachments}
              <div class="tab-pane fade in" id="attachments" role="tabpanel">
                <section class="product-attachments">
                  <h3 class="h5 text-uppercase">{l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'}</h3>
                  {foreach from=$product.attachments item=attachment}
                    <div class="attachment">
                      <h4><a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">{$attachment.name}</a></h4>
                      <p>{$attachment.description}</p
                      <a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">
                        {l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'} ({$attachment.file_size_formatted})
                      </a>
                    </div>
                  {/foreach}
                </section>
              </div>
            {/if}
          {/block}

          {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
            <div class="tab-pane fade in {$extra.attr.class}" id="extra-{$extraKey}" role="tabpanel" {foreach $extra.attr as $key => $val} {$key}="{$val}"{/foreach}>
              {$extra.content nofilter}
            </div>
          {/foreach}
        </div> 
      </div>
    {/block}

    {block name='product_accessories'}
      {if $accessories}
        <section class="product-accessories clearfix">
          <h3 class="h5 text-uppercase">{l s='You might also like' d='Shop.Theme.Catalog'}</h3>
          <div class="products">
            {foreach from=$accessories item="product_accessory"}
              {block name='product_miniature'}
                {include file='catalog/_partials/miniatures/product.tpl' product=$product_accessory}
              {/block}
            {/foreach}
          </div>
        </section>
      {/if}
    {/block}

    {block name='product_footer'}
      {hook h='displayFooterProduct' product=$product category=$category}
    {/block}

    {block name='product_images_modal'}
      {include file='catalog/_partials/product-images-modal.tpl'}
    {/block}

    {block name='page_footer_container'}
      <footer class="page-footer">
        {block name='page_footer'}
          <!-- Footer content -->
        {/block}
      </footer>
    {/block}
  </section>

{/block}

 

Link to comment
Share on other sites

Właśnie zbiło mnie z tropu, ze brakowało htmla. Masz na myśli plik product_variants.tpl ? Co muszę dokładnie zmodyfikować w tym pliku, który fragment?

{**
 * 2007-2018 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to [email protected] so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 *}
<div class="product-variants">
 {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
  <div class="clearfix product-variants-item">
   <span class="control-label">{$group.name}</span>
   {if $group.group_type == 'select'}
    <select
     class="form-control form-control-select"
     id="group_{$id_attribute_group}"
     data-product-attribute="{$id_attribute_group}"
     name="group[{$id_attribute_group}]">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <option value="{$id_attribute}" title="{$group_attribute.name}"{if $group_attribute.selected} selected="selected"{/if}>{$group_attribute.name}</option>
     {/foreach}
    </select>
   {elseif $group.group_type == 'color'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="float-xs-left input-container">
       <label>
        <input class="input-color" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span
         {if $group_attribute.html_color_code}class="color" style="background-color: {$group_attribute.html_color_code}" {/if}
         {if $group_attribute.texture}class="color texture" style="background-image: url({$group_attribute.texture})" {/if}
        ><span class="sr-only">{$group_attribute.name}</span></span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {elseif $group.group_type == 'radio'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="input-container float-xs-left">
       <label>
        <input class="input-radio" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span class="radio-label">{$group_attribute.name}</span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {/if}
  </div>
 {/foreach}
</div>

 

Link to comment
Share on other sites

Właśnie zbiło mnie z tropu, ze brakowało htmla. Masz na myśli plik product_variants.tpl ? Co muszę dokładnie zmodyfikować w tym pliku, który fragment?

{**
 * 2007-2018 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to [email protected] so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 *}
<div class="product-variants">
 {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
  <div class="clearfix product-variants-item">
   <span class="control-label">{$group.name}</span>
   {if $group.group_type == 'select'}
    <select
     class="form-control form-control-select"
     id="group_{$id_attribute_group}"
     data-product-attribute="{$id_attribute_group}"
     name="group[{$id_attribute_group}]">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <option value="{$id_attribute}" title="{$group_attribute.name}"{if $group_attribute.selected} selected="selected"{/if}>{$group_attribute.name}</option>
     {/foreach}
    </select>
   {elseif $group.group_type == 'color'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="float-xs-left input-container">
       <label>
        <input class="input-color" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span
         {if $group_attribute.html_color_code}class="color" style="background-color: {$group_attribute.html_color_code}" {/if}
         {if $group_attribute.texture}class="color texture" style="background-image: url({$group_attribute.texture})" {/if}
        ><span class="sr-only">{$group_attribute.name}</span></span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {elseif $group.group_type == 'radio'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="input-container float-xs-left">
       <label>
        <input class="input-radio" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span class="radio-label">{$group_attribute.name}</span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {/if}
  </div>
 {/foreach}
</div>

 

Link to comment
Share on other sites

Czy tak będzie poprawnie, czy inaczej?

<span class="color-label">{$color.name}</span>

Wstawić na końcu fragmentu tego kodu czy w środku? Jak zrobić żeby po wybraniu koloru ta nazwa koloru była jakoś wyróżniona?

        <input class="input-color" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span
         {if $group_attribute.html_color_code}class="color" style="background-color: {$group_attribute.html_color_code}" {/if}
         {if $group_attribute.texture}class="color texture" style="background-image: url({$group_attribute.texture})" {/if}
        ><span class="sr-only">{$group_attribute.name}</span></span>

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...