Jump to content
tasilvar

Dodanie własnego pola CMS page

Recommended Posts

Witam serdecznie, 

Planuję dodać do sekcji 'Strony CMS' nowe pole w charakterze zwykłego inputa tekstowego. Przeniosłem kontroler i klasę do folderu override i zmodyfikowałem je na potrzeby wyświetlania dodatkowego inputa jednak kiedy próbuję nadpisać go o wprowadzoną wartość debugger krzyczy mi że nie znalazł w tabeli ps_cms mojego pola, czy nie powinien on automatycznie go dodać gdy w klasie CMS dodaję nową włąściwość ? Proszę o wskazówki. Dla ścisłości w backendzie samo pole mi się wyświetla, problem jest z zachowaniem dla niego wartości. 

Pliki edytowane, 

classes\CMS.php

controllers\admin\AdminCMSController.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plik AdminCMSController.php

<?php
/**
 * 2007-2017 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/OSL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2017 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/OSL-3.0 Open Software License (OSL 3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 */

/**
 * @property CMS $object
 */
class AdminCmsControllerCore extends AdminController
{
  protected $category;

  public $id_cms_category;

  protected $position_identifier = 'id_cms';

  public function __construct()
  {
    $this->bootstrap = true;
    $this->table = 'cms';
    $this->list_id = 'cms';
    $this->className = 'CMS';
    $this->lang = true;
    $this->addRowAction('edit');
    $this->addRowAction('delete');
    $this->_orderBy = 'position';

    parent::__construct();

    $this->bulk_actions = array(
      'delete' => array(
        'text' => $this->trans('Delete selected', array(), 'Admin.Actions'),
        'confirm' => $this->trans('Delete selected items?', array(), 'Admin.Notifications.Warning'),
        'icon' => 'icon-trash'
      )
    );
    $this->fields_list = array(
      'id_cms' => array('title' => $this->trans('ID', array(), 'Admin.Global'), 'align' => 'center', 'class' => 'fixed-width-xs'),
      'link_rewrite' => array('title' => $this->trans('URL', array(), 'Admin.Global')),
      'feature_image' => array('title' => $this->l('Feature image'), 'width' => 'auto'),
      'meta_title' => array('title' => $this->trans('Title', array(), 'Admin.Global'), 'filter_key' => 'b!meta_title'),
      'position' => array('title' => $this->trans('Position', array(), 'Admin.Global'),'filter_key' => 'position', 'align' => 'center', 'class' => 'fixed-width-sm', 'position' => 'position'),
      'active' => array('title' => $this->trans('Displayed', array(), 'Admin.Global'), 'align' => 'center', 'active' => 'status', 'class' => 'fixed-width-sm', 'type' => 'bool', 'orderby' => false)
    );

    // The controller can't be call directly
    // In this case, AdminCmsContentController::getCurrentCMSCategory() is null
    if (!AdminCmsContentController::getCurrentCMSCategory()) {
      $this->redirect_after = '?controller=AdminCmsContent&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent');
      $this->redirect();
    }

    $this->_category = AdminCmsContentController::getCurrentCMSCategory();
    $this->tpl_list_vars['icon'] = 'icon-folder-close';
    $this->tpl_list_vars['title'] = $this->trans('Pages in category "%name%"', array('%name%' => $this->_category->name[Context::getContext()->employee->id_lang]), 'Admin.Design.Feature');
    $this->_join = '
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'cms_category` c ON (c.`id_cms_category` = a.`id_cms_category`)';
    $this->_select = 'a.position ';
    $this->_where = ' AND c.id_cms_category = '.(int)$this->_category->id;
  }

  public function getTabSlug()
  {
    return 'ROLE_MOD_TAB_ADMINCMSCONTENT_';
  }

  public function initPageHeaderToolbar()
  {
    $this->page_header_toolbar_btn['save-and-preview'] = array(
      'href' => '#',
      'desc' => $this->trans('Save and preview', array(), 'Admin.Actions')
    );
    $this->page_header_toolbar_btn['save-and-stay'] = array(
      'short' => $this->trans('Save and stay', array(), 'Admin.Actions'),
      'href' => '#',
      'desc' => $this->trans('Save and stay', array(), 'Admin.Actions'),
    );

    return parent::initPageHeaderToolbar();
  }

  public function renderForm()
  {
    if (!$this->loadObject(true)) {
      return;
    }

    if (Validate::isLoadedObject($this->object)) {
      $this->display = 'edit';
    } else {
      $this->display = 'add';
    }

    $this->initToolbar();
    $this->initPageHeaderToolbar();

    $categories = CMSCategory::getCategories($this->context->language->id, false);
    $html_categories = CMSCategory::recurseCMSCategory($categories, $categories[0][1], 1, $this->getFieldValue($this->object, 'id_cms_category'), 1);

    $this->fields_form = array(
      'tinymce' => true,
      'legend' => array(
        'title' => $this->l('Page'),
        'icon' => 'icon-folder-close'
      ),
      'input' => array(
        // custom template
        array(
          'type' => 'select_category',
          'label' => $this->trans('Page Category', array(), 'Admin.Design.Feature'),
          'name' => 'id_cms_category',
          'options' => array(
            'html' => $html_categories,
          ),
        ),
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Meta title', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'meta_title',
          'id' => 'name', // for copyMeta2friendlyURL compatibility
          'lang' => true,
          'required' => true,
          'class' => 'copyMeta2friendlyURL',
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
        ),
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Meta description', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'meta_description',
          'lang' => true,
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
        ),
        // ------------------- New field -------------------------------
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Feature image', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'feature_image',
          'lang' => false,
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
        ),
        // ------------------- New field -------------------------------
        array(
          'type' => 'tags',
          'label' => $this->trans('Meta keywords', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'meta_keywords',
          'lang' => true,
          'hint' => array(
            $this->trans('To add "tags" click in the field, write something, and then press "Enter."', array(), 'Admin.Design.Help'),
            $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
          )
        ),
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Friendly URL', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'link_rewrite',
          'required' => true,
          'lang' => true,
          'hint' => $this->trans('Only letters and the hyphen (-) character are allowed.', array(), 'Admin.Design.Feature')
        ),
        array(
          'type' => 'textarea',
          'label' => $this->trans('Page content', array(), 'Admin.Design.Feature'),
          'name' => 'content',
          'autoload_rte' => true,
          'lang' => true,
          'rows' => 5,
          'cols' => 40,
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' <>;=#{}'
        ),
        array(
          'type' => 'switch',
          'label' => $this->trans('Indexation by search engines', array(), 'Admin.Design.Feature'),
          'name' => 'indexation',
          'required' => false,
          'class' => 't',
          'is_bool' => true,
          'values' => array(
            array(
              'id' => 'indexation_on',
              'value' => 1,
              'label' => $this->trans('Enabled', array(), 'Admin.Global')
            ),
            array(
              'id' => 'indexation_off',
              'value' => 0,
              'label' => $this->trans('Disabled', array(), 'Admin.Global')
            )
          ),
        ),
        array(
          'type' => 'switch',
          'label' => $this->trans('Displayed', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'active',
          'required' => false,
          'is_bool' => true,
          'values' => array(
            array(
              'id' => 'active_on',
              'value' => 1,
              'label' => $this->trans('Enabled', array(), 'Admin.Global')
            ),
            array(
              'id' => 'active_off',
              'value' => 0,
              'label' => $this->trans('Disabled', array(), 'Admin.Global')
            )
          ),
        ),
      ),
      'submit' => array(
        'title' => $this->trans('Save', array(), 'Admin.Actions'),
      ),
      'buttons' => array(
        'save_and_preview' => array(
          'name' => 'viewcms',
          'type' => 'submit',
          'title' => $this->trans('Save and preview', array(), 'Admin.Actions'),
          'class' => 'btn btn-default pull-right',
          'icon' => 'process-icon-preview'
        )
      )
    );

    if (Shop::isFeatureActive()) {
      $this->fields_form['input'][] = array(
        'type' => 'shop',
        'label' => $this->trans('Shop association', array(), 'Admin.Global'),
        'name' => 'checkBoxShopAsso',
      );
    }

    if (Validate::isLoadedObject($this->object)) {
      $this->context->smarty->assign('url_prev', $this->getPreviewUrl($this->object));
    }

    $this->tpl_form_vars = array(
      'active' => $this->object->active,
      'PS_ALLOW_ACCENTED_CHARS_URL', (int)Configuration::get('PS_ALLOW_ACCENTED_CHARS_URL')
    );
    return parent::renderForm();
  }

  public function renderList()
  {
    $this->_group = 'GROUP BY a.`id_cms`';
    //self::$currentIndex = self::$currentIndex.'&cms';
    $this->position_group_identifier = (int)$this->id_cms_category;

    $this->toolbar_title = $this->trans('Pages in this category', array(), 'Admin.Design.Feature');
    $this->toolbar_btn['new'] = array(
      'href' => self::$currentIndex.'&add'.$this->table.'&id_cms_category='.(int)$this->id_cms_category.'&token='.$this->token,
      'desc' => $this->trans('Add new', array(), 'Admin.Actions')
    );

    return parent::renderList();
  }

  public function displayList($token = null)
  {
    /* Display list header (filtering, pagination and column names) */
    $this->displayListHeader($token);
    if (!count($this->_list)) {
      echo '<tr><td class="center" colspan="'.(count($this->fields_list) + 2).'">'.$this->trans('No items found', array(), 'Admin.Design.Notification').'</td></tr>';
    }

    /* Show the content of the table */
    $this->displayListContent($token);

    /* Close list table and submit button */
    $this->displayListFooter($token);
  }

  public function postProcess()
  {
    if (Tools::isSubmit('viewcms') && ($id_cms = (int)Tools::getValue('id_cms'))) {
      parent::postProcess();
      if (($cms = new CMS($id_cms, $this->context->language->id)) && Validate::isLoadedObject($cms)) {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms='.$id_cms.'&conf=4&updatecms&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent').'&url_preview=1');
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('deletecms')) {
      if (Tools::getValue('id_cms') == Configuration::get('PS_CONDITIONS_CMS_ID')) {
        Configuration::updateValue('PS_CONDITIONS', 0);
        Configuration::updateValue('PS_CONDITIONS_CMS_ID', 0);
      }
      $cms = new CMS((int)Tools::getValue('id_cms'));
      $cms->cleanPositions($cms->id_cms_category);
      if (!$cms->delete()) {
        $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while deleting the object.', array(), 'Admin.Notifications.Error')
          .' <b>'.$this->table.' ('.Db::getInstance()->getMsgError().')</b>';
      } else {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms_category='.$cms->id_cms_category.'&conf=1&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      }
    } elseif (Tools::getValue('submitDel'.$this->table)) {
      // Delete multiple objects
      if ($this->access('delete')) {
        if (Tools::isSubmit($this->table.'Box')) {
          $cms = new CMS();
          $result = true;
          $result = $cms->deleteSelection(Tools::getValue($this->table.'Box'));
          if ($result) {
            $cms->cleanPositions((int)Tools::getValue('id_cms_category'));
            $token = Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent');
            Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&conf=2&token='.$token.'&id_cms_category='.(int)Tools::getValue('id_cms_category'));
          }
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while deleting this selection.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
        } else {
          $this->errors[] = $this->trans('You must select at least one element to delete.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
        }
      } else {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to delete this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('submitAddcms') || Tools::isSubmit('submitAddcmsAndPreview')) {
      parent::validateRules();
      if (count($this->errors)) {
        return false;
      }
      if (!$id_cms = (int)Tools::getValue('id_cms')) {
        $cms = new CMS();
        $this->copyFromPost($cms, 'cms');
        if (!$cms->add()) {
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while creating an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error').' <b>'.$this->table.' ('.Db::getInstance()->getMsgError().')</b>';
        } else {
          $this->updateAssoShop($cms->id);
        }
      } else {
        $cms = new CMS($id_cms);
        $this->copyFromPost($cms, 'cms');
        if (!$cms->update()) {
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error').' <b>'.$this->table.' ('.Db::getInstance()->getMsgError().')</b>';
        } else {
          $this->updateAssoShop($cms->id);
        }
      }
      if (Tools::isSubmit('view'.$this->table)) {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms='.$cms->id.'&conf=4&updatecms&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent').'&url_preview=1');
      } elseif (Tools::isSubmit('submitAdd'.$this->table.'AndStay')) {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&'.$this->identifier.'='.$cms->id.'&conf=4&update'.$this->table.'&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      } else {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms_category='.$cms->id_cms_category.'&conf=4&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('way') && Tools::isSubmit('id_cms') && (Tools::isSubmit('position'))) {
      /** @var CMS $object */
      if (!$this->access('edit')) {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to edit this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      } elseif (!Validate::isLoadedObject($object = $this->loadObject())) {
        $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating the status for an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error')
          .' <b>'.$this->table.'</b> '.$this->trans('(cannot load object)', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      } elseif (!$object->updatePosition((int)Tools::getValue('way'), (int)Tools::getValue('position'))) {
        $this->errors[] = $this->trans('Failed to update the position.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      } else {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&'.$this->table.'Orderby=position&'.$this->table.'Orderway=asc&conf=4&id_cms_category='.(int)$object->id_cms_category.'&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('statuscms') && Tools::isSubmit($this->identifier)) {
      // Change object status (active, inactive)
      if ($this->access('edit')) {
        if (Validate::isLoadedObject($object = $this->loadObject())) {
          /** @var CMS $object */
          if ($object->toggleStatus()) {
            Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&conf=5&id_cms_category='.(int)$object->id_cms_category.'&token='.Tools::getValue('token'));
          } else {
            $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating the status.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
          }
        } else {
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating the status for an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error')
            .' <b>'.$this->table.'</b> '.$this->trans('(cannot load object)', array(), 'Admin.Notifications.Error');
        }
      } else {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to edit this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('submitBulkdeletecms')) {
      // Delete multiple CMS content
      if ($this->access('delete')) {
        $this->action = 'bulkdelete';
        $this->boxes = Tools::getValue($this->table.'Box');
        if (is_array($this->boxes) && array_key_exists(0, $this->boxes)) {
          $firstCms = new CMS((int)$this->boxes[0]);
          $id_cms_category = (int)$firstCms->id_cms_category;
          if (!$res = parent::postProcess(true)) {
            return $res;
          }
          Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&conf=2&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent').'&id_cms_category='.$id_cms_category);
        }
      } else {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to delete this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      }
    } else {
      parent::postProcess(true);
    }
  }

  public function getPreviewUrl(CMS $cms)
  {
    $preview_url = $this->context->link->getCMSLink($cms, null, null, $this->context->language->id);
    if (!$cms->active) {
      $params = http_build_query(array(
        'adtoken' => Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'),
        'ad' => basename(_PS_ADMIN_DIR_),
        'id_employee' => (int)$this->context->employee->id
        )
      );
      $preview_url .= (strpos($preview_url, '?') === false ? '?' : '&').$params;
    }

    return $preview_url;
  }
}

A tutaj klasa CMS.php

 

<?php
/**
 * 2007-2017 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/OSL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2017 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/OSL-3.0 Open Software License (OSL 3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 */

/**
 * Class CMSCore
 */
class CMSCore extends ObjectModel
{
  /** @var string Name */
  public $id;
  public $id_cms;
  public $meta_title;
  public $meta_description;
  public $meta_keywords;
  public $content;
  public $link_rewrite;
  public $id_cms_category;
  public $position;
  public $indexation;
  public $active;
  
  // ---------------- New field --------------------------------
  public $feature_image;

  /**
   * @see ObjectModel::$definition
   */
  public static $definition = array(
    'table' => 'cms',
    'primary' => 'id_cms',
    'multilang' => true,
    'multilang_shop' => true,
    'fields' => array(
      'id_cms_category' =>  array('type' => self::TYPE_INT, 'validate' => 'isUnsignedInt'),
      'position' =>      array('type' => self::TYPE_INT),
      'indexation' =>     array('type' => self::TYPE_BOOL),
      'active' =>      array('type' => self::TYPE_BOOL),
      // -------------- New field -----------------------------------
      
       'feature_image' =>  array('type' => self::TYPE_STRING),
      
      // -------------- New field -----------------------------------
      
      //      'myDate' =>  array('type' => self::TYPE_DATE, 'validate' => 'isDate' ),
      
      /* Lang fields */
      'meta_description' =>  array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'size' => 255),
      'meta_keywords' =>    array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'size' => 255),
      'meta_title' =>      array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'required' => true, 'size' => 128),
      'link_rewrite' =>    array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isLinkRewrite', 'required' => true, 'size' => 128),
      'content' =>      array('type' => self::TYPE_HTML, 'lang' => true, 'validate' => 'isCleanHtml', 'size' => 3999999999999),
    ),
  );

  protected $webserviceParameters = array(
    'objectNodeName' => 'content',
    'objectsNodeName' => 'content_management_system',
  );

  /**
   * Adds current CMS as a new Object to the database
   *
   * @param bool $autoDate  Automatically set `date_upd` and `date_add` columns
   * @param bool $nullValues Whether we want to use NULL values instead of empty quotes values
   *
   * @return bool Indicates whether the CMS has been successfully added
   * @throws PrestaShopDatabaseException
   * @throws PrestaShopException
   */
  public function add($autoDate = true, $nullValues = false)
  {
    $this->position = CMS::getLastPosition((int) $this->id_cms_category);
    return parent::add($autoDate, true);
  }

  /**
   * Updates the current CMS in the database
   *
   * @param bool $nullValues Whether we want to use NULL values instead of empty quotes values
   *
   * @return bool Indicates whether the CMS has been successfully updated
   * @throws PrestaShopDatabaseException
   * @throws PrestaShopException
   */
  public function update($nullValues = false)
  {
    if (parent::update($nullValues)) {
      return $this->cleanPositions($this->id_cms_category);
    }

    return false;
  }

  /**
   * Deletes current CMS from the database
   *
   * @return bool True if delete was successful
   * @throws PrestaShopException
   */
  public function delete()
  {
    if (parent::delete()) {
      return $this->cleanPositions($this->id_cms_category);
    }

    return false;
  }

  /**
   * Get links
   *
   * @param int    $idLang Language ID
   * @param null   $selection
   * @param bool   $active
   * @param Link|null $link
   *
   * @return array
   */
  public static function getLinks($idLang, $selection = null, $active = true, Link $link = null)
  {
    if (!$link) {
      $link = Context::getContext()->link;
    }
    $result = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS('
		SELECT c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
		FROM '._DB_PREFIX_.'cms c
		LEFT JOIN '._DB_PREFIX_.'cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = '.(int) $idLang.')
		'.Shop::addSqlAssociation('cms', 'c').'
		WHERE 1
		'.(($selection !== null) ? ' AND c.id_cms IN ('.implode(',', array_map('intval', $selection)).')' : '').
    ($active ? ' AND c.`active` = 1 ' : '').
    'GROUP BY c.id_cms
		ORDER BY c.`position`');

    $links = array();
    if ($result) {
      foreach ($result as $row) {
        $row['link'] = $link->getCMSLink((int) $row['id_cms'], $row['link_rewrite']);
        $links[] = $row;
      }
    }

    return $links;
  }

  /**
   * @param null $idLang
   * @param bool $idBlock
   * @param bool $active
   *
   * @return array|false|mysqli_result|null|PDOStatement|resource
   */
  public static function listCms($idLang = null, $idBlock = false, $active = true)
  {
    if (empty($idLang)) {
      $idLang = (int) Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT');
    }

    return Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS('
		SELECT c.id_cms, l.meta_title
		FROM '._DB_PREFIX_.'cms c
		JOIN '._DB_PREFIX_.'cms_lang l ON (c.id_cms = l.id_cms)
		'.Shop::addSqlAssociation('cms', 'c').'
		'.(($idBlock) ? 'JOIN '._DB_PREFIX_.'block_cms b ON (c.id_cms = b.id_cms)' : '').'
		WHERE l.id_lang = '.(int) $idLang.(($idBlock) ? ' AND b.id_block = '.(int) $idBlock : '').($active ? ' AND c.`active` = 1 ' : '').'
		GROUP BY c.id_cms
		ORDER BY c.`position`');
  }

  /**
   * @param $way
   * @param $position
   *
   * @return bool
   */
  public function updatePosition($way, $position)
  {
    if (!$res = Db::getInstance()->executeS('
			SELECT cp.`id_cms`, cp.`position`, cp.`id_cms_category`
			FROM `'._DB_PREFIX_.'cms` cp
			WHERE cp.`id_cms_category` = '.(int) $this->id_cms_category.'
			ORDER BY cp.`position` ASC'
    )) {
      return false;
    }

    foreach ($res as $cms) {
      if ((int) $cms['id_cms'] == (int) $this->id) {
        $movedCms = $cms;
      }
    }

    if (!isset($movedCms) || !isset($position)) {
      return false;
    }

    // < and > statements rather than BETWEEN operator
    // since BETWEEN is treated differently according to databases
    return (Db::getInstance()->execute('
			UPDATE `'._DB_PREFIX_.'cms`
			SET `position`= `position` '.($way ? '- 1' : '+ 1').'
			WHERE `position`
			'.($way
        ? '> '.(int) $movedCms['position'].' AND `position` <= '.(int) $position
        : '< '.(int) $movedCms['position'].' AND `position` >= '.(int) $position).'
			AND `id_cms_category`='.(int) $movedCms['id_cms_category'])
    && Db::getInstance()->execute('
			UPDATE `'._DB_PREFIX_.'cms`
			SET `position` = '.(int) $position.'
			WHERE `id_cms` = '.(int) $movedCms['id_cms'].'
			AND `id_cms_category`='.(int) $movedCms['id_cms_category']));
  }

  /**
   * @param $idCategory
   *
   * @return bool
   */
  public static function cleanPositions($idCategory)
  {
    $sql = '
		SELECT `id_cms`
		FROM `'._DB_PREFIX_.'cms`
		WHERE `id_cms_category` = '.(int) $idCategory.'
		ORDER BY `position`';

    $result = Db::getInstance()->executeS($sql);

    for ($i = 0, $total = count($result); $i < $total; ++$i) {
      $sql = 'UPDATE `'._DB_PREFIX_.'cms`
					SET `position` = '.(int) $i.'
					WHERE `id_cms_category` = '.(int) $idCategory.'
						AND `id_cms` = '.(int) $result[$i]['id_cms'];
      Db::getInstance()->execute($sql);
    }

    return true;
  }

  /**
   * @param $idCategory
   *
   * @return false|null|string
   */
  public static function getLastPosition($idCategory)
  {
    $sql = '
		SELECT MAX(position) + 1
		FROM `'._DB_PREFIX_.'cms`
		WHERE `id_cms_category` = '.(int) $idCategory;

    return (Db::getInstance()->getValue($sql));
  }

  /**
   * @param null $idLang
   * @param null $idCmsCategory
   * @param bool $active
   * @param null $idShop
   *
   * @return array|false|mysqli_result|null|PDOStatement|resource
   */
  public static function getCMSPages($idLang = null, $idCmsCategory = null, $active = true, $idShop = null)
  {
    $sql = new DbQuery();
    $sql->select('*');
    $sql->from('cms', 'c');

    if ($idLang) {
      if ($idShop) {
        $sql->innerJoin('cms_lang', 'l', 'c.id_cms = l.id_cms AND l.id_lang = '.(int) $idLang.' AND l.id_shop = '.(int) $idShop);
      } else {
        $sql->innerJoin('cms_lang', 'l', 'c.id_cms = l.id_cms AND l.id_lang = '.(int) $idLang);
      }
    }

    if ($idShop) {
      $sql->innerJoin('cms_shop', 'cs', 'c.id_cms = cs.id_cms AND cs.id_shop = '.(int) $idShop);
    }

    if ($active) {
      $sql->where('c.active = 1');
    }

    if ($idCmsCategory) {
      $sql->where('c.id_cms_category = '.(int) $idCmsCategory);
    }

    $sql->orderBy('position');

    return Db::getInstance()->executeS($sql);
  }

  /**
   * @param $idCms
   *
   * @return array|false|mysqli_result|null|PDOStatement|resource
   */
  public static function getUrlRewriteInformations($idCms)
  {
    $sql = 'SELECT l.`id_lang`, c.`link_rewrite`
				FROM `'._DB_PREFIX_.'cms_lang` AS c
				LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'lang` AS l ON c.`id_lang` = l.`id_lang`
				WHERE c.`id_cms` = '.(int) $idCms.'
				AND l.`active` = 1';

    return Db::getInstance()->executeS($sql);
  }

  /**
   * @param int   $idCms
   * @param int|null $idLang
   * @param int|null $idShop
   *
   * @return array|bool|null|object
   */
  public static function getCMSContent($idCms, $idLang = null, $idShop = null)
  {
    if (is_null($idLang)) {
      $idLang = (int) Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT');
    }
    if (is_null($idShop)) {
      $idShop = (int) Configuration::get('PS_SHOP_DEFAULT');
    }

    $sql = '
			SELECT `content`
			FROM `'._DB_PREFIX_.'cms_lang`
			WHERE `id_cms` = '.(int) $idCms.' AND `id_lang` = '.(int) $idLang.' AND `id_shop` = '.(int) $idShop;

    return Db::getInstance()->getRow($sql);
  }

  /**
   * Method required for new PrestaShop Core
   *
   * @return string
   *
   * @since 1.7.0
   */
  public static function getRepositoryClassName()
  {
    return '\\PrestaShop\\PrestaShop\\Core\\CMS\\CMSRepository';
  }
}

 

I to tyle oba pliki są w override, i efekt w backendzie prezentuje się jak w załączonym screenie. Przy debuggowaniu pojawia się komunikat o braku pola w bazie danych. Czy nie powinno to "w locie" utworzyć dodatkowego pola w wskazanej tabeli ? 

 

 

Zrzut ekranu 2018-03-25 o 13.34.22.png

Zrzut ekranu 2018-03-25 o 13.32.11.png

 

EDIT:

Temat rozwiązany, ręcznie dodałem pole w bazie danych i gra, jednak wywalało mi się że presta może dodawać z automatu nowe pola do tabel na podstawie zmodyfikowanego modelu w klasie. Jeśli tak się da to proszę tylko o rozwianie moich wątpliwości na przyszłość.

Edited by tasilvar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More