Jump to content

Dodanie własnego pola CMS page


Recommended Posts

Witam serdecznie, 

Planuję dodać do sekcji 'Strony CMS' nowe pole w charakterze zwykłego inputa tekstowego. Przeniosłem kontroler i klasę do folderu override i zmodyfikowałem je na potrzeby wyświetlania dodatkowego inputa jednak kiedy próbuję nadpisać go o wprowadzoną wartość debugger krzyczy mi że nie znalazł w tabeli ps_cms mojego pola, czy nie powinien on automatycznie go dodać gdy w klasie CMS dodaję nową włąściwość ? Proszę o wskazówki. Dla ścisłości w backendzie samo pole mi się wyświetla, problem jest z zachowaniem dla niego wartości. 

Pliki edytowane, 

classes\CMS.php

controllers\admin\AdminCMSController.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plik AdminCMSController.php

<?php
/**
 * 2007-2017 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/OSL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2017 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/OSL-3.0 Open Software License (OSL 3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 */

/**
 * @property CMS $object
 */
class AdminCmsControllerCore extends AdminController
{
  protected $category;

  public $id_cms_category;

  protected $position_identifier = 'id_cms';

  public function __construct()
  {
    $this->bootstrap = true;
    $this->table = 'cms';
    $this->list_id = 'cms';
    $this->className = 'CMS';
    $this->lang = true;
    $this->addRowAction('edit');
    $this->addRowAction('delete');
    $this->_orderBy = 'position';

    parent::__construct();

    $this->bulk_actions = array(
      'delete' => array(
        'text' => $this->trans('Delete selected', array(), 'Admin.Actions'),
        'confirm' => $this->trans('Delete selected items?', array(), 'Admin.Notifications.Warning'),
        'icon' => 'icon-trash'
      )
    );
    $this->fields_list = array(
      'id_cms' => array('title' => $this->trans('ID', array(), 'Admin.Global'), 'align' => 'center', 'class' => 'fixed-width-xs'),
      'link_rewrite' => array('title' => $this->trans('URL', array(), 'Admin.Global')),
      'feature_image' => array('title' => $this->l('Feature image'), 'width' => 'auto'),
      'meta_title' => array('title' => $this->trans('Title', array(), 'Admin.Global'), 'filter_key' => 'b!meta_title'),
      'position' => array('title' => $this->trans('Position', array(), 'Admin.Global'),'filter_key' => 'position', 'align' => 'center', 'class' => 'fixed-width-sm', 'position' => 'position'),
      'active' => array('title' => $this->trans('Displayed', array(), 'Admin.Global'), 'align' => 'center', 'active' => 'status', 'class' => 'fixed-width-sm', 'type' => 'bool', 'orderby' => false)
    );

    // The controller can't be call directly
    // In this case, AdminCmsContentController::getCurrentCMSCategory() is null
    if (!AdminCmsContentController::getCurrentCMSCategory()) {
      $this->redirect_after = '?controller=AdminCmsContent&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent');
      $this->redirect();
    }

    $this->_category = AdminCmsContentController::getCurrentCMSCategory();
    $this->tpl_list_vars['icon'] = 'icon-folder-close';
    $this->tpl_list_vars['title'] = $this->trans('Pages in category "%name%"', array('%name%' => $this->_category->name[Context::getContext()->employee->id_lang]), 'Admin.Design.Feature');
    $this->_join = '
		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'cms_category` c ON (c.`id_cms_category` = a.`id_cms_category`)';
    $this->_select = 'a.position ';
    $this->_where = ' AND c.id_cms_category = '.(int)$this->_category->id;
  }

  public function getTabSlug()
  {
    return 'ROLE_MOD_TAB_ADMINCMSCONTENT_';
  }

  public function initPageHeaderToolbar()
  {
    $this->page_header_toolbar_btn['save-and-preview'] = array(
      'href' => '#',
      'desc' => $this->trans('Save and preview', array(), 'Admin.Actions')
    );
    $this->page_header_toolbar_btn['save-and-stay'] = array(
      'short' => $this->trans('Save and stay', array(), 'Admin.Actions'),
      'href' => '#',
      'desc' => $this->trans('Save and stay', array(), 'Admin.Actions'),
    );

    return parent::initPageHeaderToolbar();
  }

  public function renderForm()
  {
    if (!$this->loadObject(true)) {
      return;
    }

    if (Validate::isLoadedObject($this->object)) {
      $this->display = 'edit';
    } else {
      $this->display = 'add';
    }

    $this->initToolbar();
    $this->initPageHeaderToolbar();

    $categories = CMSCategory::getCategories($this->context->language->id, false);
    $html_categories = CMSCategory::recurseCMSCategory($categories, $categories[0][1], 1, $this->getFieldValue($this->object, 'id_cms_category'), 1);

    $this->fields_form = array(
      'tinymce' => true,
      'legend' => array(
        'title' => $this->l('Page'),
        'icon' => 'icon-folder-close'
      ),
      'input' => array(
        // custom template
        array(
          'type' => 'select_category',
          'label' => $this->trans('Page Category', array(), 'Admin.Design.Feature'),
          'name' => 'id_cms_category',
          'options' => array(
            'html' => $html_categories,
          ),
        ),
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Meta title', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'meta_title',
          'id' => 'name', // for copyMeta2friendlyURL compatibility
          'lang' => true,
          'required' => true,
          'class' => 'copyMeta2friendlyURL',
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
        ),
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Meta description', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'meta_description',
          'lang' => true,
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
        ),
        // ------------------- New field -------------------------------
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Feature image', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'feature_image',
          'lang' => false,
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
        ),
        // ------------------- New field -------------------------------
        array(
          'type' => 'tags',
          'label' => $this->trans('Meta keywords', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'meta_keywords',
          'lang' => true,
          'hint' => array(
            $this->trans('To add "tags" click in the field, write something, and then press "Enter."', array(), 'Admin.Design.Help'),
            $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' &lt;&gt;;=#{}'
          )
        ),
        array(
          'type' => 'text',
          'label' => $this->trans('Friendly URL', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'link_rewrite',
          'required' => true,
          'lang' => true,
          'hint' => $this->trans('Only letters and the hyphen (-) character are allowed.', array(), 'Admin.Design.Feature')
        ),
        array(
          'type' => 'textarea',
          'label' => $this->trans('Page content', array(), 'Admin.Design.Feature'),
          'name' => 'content',
          'autoload_rte' => true,
          'lang' => true,
          'rows' => 5,
          'cols' => 40,
          'hint' => $this->trans('Invalid characters:', array(), 'Admin.Notifications.Info').' <>;=#{}'
        ),
        array(
          'type' => 'switch',
          'label' => $this->trans('Indexation by search engines', array(), 'Admin.Design.Feature'),
          'name' => 'indexation',
          'required' => false,
          'class' => 't',
          'is_bool' => true,
          'values' => array(
            array(
              'id' => 'indexation_on',
              'value' => 1,
              'label' => $this->trans('Enabled', array(), 'Admin.Global')
            ),
            array(
              'id' => 'indexation_off',
              'value' => 0,
              'label' => $this->trans('Disabled', array(), 'Admin.Global')
            )
          ),
        ),
        array(
          'type' => 'switch',
          'label' => $this->trans('Displayed', array(), 'Admin.Global'),
          'name' => 'active',
          'required' => false,
          'is_bool' => true,
          'values' => array(
            array(
              'id' => 'active_on',
              'value' => 1,
              'label' => $this->trans('Enabled', array(), 'Admin.Global')
            ),
            array(
              'id' => 'active_off',
              'value' => 0,
              'label' => $this->trans('Disabled', array(), 'Admin.Global')
            )
          ),
        ),
      ),
      'submit' => array(
        'title' => $this->trans('Save', array(), 'Admin.Actions'),
      ),
      'buttons' => array(
        'save_and_preview' => array(
          'name' => 'viewcms',
          'type' => 'submit',
          'title' => $this->trans('Save and preview', array(), 'Admin.Actions'),
          'class' => 'btn btn-default pull-right',
          'icon' => 'process-icon-preview'
        )
      )
    );

    if (Shop::isFeatureActive()) {
      $this->fields_form['input'][] = array(
        'type' => 'shop',
        'label' => $this->trans('Shop association', array(), 'Admin.Global'),
        'name' => 'checkBoxShopAsso',
      );
    }

    if (Validate::isLoadedObject($this->object)) {
      $this->context->smarty->assign('url_prev', $this->getPreviewUrl($this->object));
    }

    $this->tpl_form_vars = array(
      'active' => $this->object->active,
      'PS_ALLOW_ACCENTED_CHARS_URL', (int)Configuration::get('PS_ALLOW_ACCENTED_CHARS_URL')
    );
    return parent::renderForm();
  }

  public function renderList()
  {
    $this->_group = 'GROUP BY a.`id_cms`';
    //self::$currentIndex = self::$currentIndex.'&cms';
    $this->position_group_identifier = (int)$this->id_cms_category;

    $this->toolbar_title = $this->trans('Pages in this category', array(), 'Admin.Design.Feature');
    $this->toolbar_btn['new'] = array(
      'href' => self::$currentIndex.'&add'.$this->table.'&id_cms_category='.(int)$this->id_cms_category.'&token='.$this->token,
      'desc' => $this->trans('Add new', array(), 'Admin.Actions')
    );

    return parent::renderList();
  }

  public function displayList($token = null)
  {
    /* Display list header (filtering, pagination and column names) */
    $this->displayListHeader($token);
    if (!count($this->_list)) {
      echo '<tr><td class="center" colspan="'.(count($this->fields_list) + 2).'">'.$this->trans('No items found', array(), 'Admin.Design.Notification').'</td></tr>';
    }

    /* Show the content of the table */
    $this->displayListContent($token);

    /* Close list table and submit button */
    $this->displayListFooter($token);
  }

  public function postProcess()
  {
    if (Tools::isSubmit('viewcms') && ($id_cms = (int)Tools::getValue('id_cms'))) {
      parent::postProcess();
      if (($cms = new CMS($id_cms, $this->context->language->id)) && Validate::isLoadedObject($cms)) {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms='.$id_cms.'&conf=4&updatecms&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent').'&url_preview=1');
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('deletecms')) {
      if (Tools::getValue('id_cms') == Configuration::get('PS_CONDITIONS_CMS_ID')) {
        Configuration::updateValue('PS_CONDITIONS', 0);
        Configuration::updateValue('PS_CONDITIONS_CMS_ID', 0);
      }
      $cms = new CMS((int)Tools::getValue('id_cms'));
      $cms->cleanPositions($cms->id_cms_category);
      if (!$cms->delete()) {
        $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while deleting the object.', array(), 'Admin.Notifications.Error')
          .' <b>'.$this->table.' ('.Db::getInstance()->getMsgError().')</b>';
      } else {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms_category='.$cms->id_cms_category.'&conf=1&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      }
    } elseif (Tools::getValue('submitDel'.$this->table)) {
      // Delete multiple objects
      if ($this->access('delete')) {
        if (Tools::isSubmit($this->table.'Box')) {
          $cms = new CMS();
          $result = true;
          $result = $cms->deleteSelection(Tools::getValue($this->table.'Box'));
          if ($result) {
            $cms->cleanPositions((int)Tools::getValue('id_cms_category'));
            $token = Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent');
            Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&conf=2&token='.$token.'&id_cms_category='.(int)Tools::getValue('id_cms_category'));
          }
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while deleting this selection.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
        } else {
          $this->errors[] = $this->trans('You must select at least one element to delete.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
        }
      } else {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to delete this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('submitAddcms') || Tools::isSubmit('submitAddcmsAndPreview')) {
      parent::validateRules();
      if (count($this->errors)) {
        return false;
      }
      if (!$id_cms = (int)Tools::getValue('id_cms')) {
        $cms = new CMS();
        $this->copyFromPost($cms, 'cms');
        if (!$cms->add()) {
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while creating an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error').' <b>'.$this->table.' ('.Db::getInstance()->getMsgError().')</b>';
        } else {
          $this->updateAssoShop($cms->id);
        }
      } else {
        $cms = new CMS($id_cms);
        $this->copyFromPost($cms, 'cms');
        if (!$cms->update()) {
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error').' <b>'.$this->table.' ('.Db::getInstance()->getMsgError().')</b>';
        } else {
          $this->updateAssoShop($cms->id);
        }
      }
      if (Tools::isSubmit('view'.$this->table)) {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms='.$cms->id.'&conf=4&updatecms&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent').'&url_preview=1');
      } elseif (Tools::isSubmit('submitAdd'.$this->table.'AndStay')) {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&'.$this->identifier.'='.$cms->id.'&conf=4&update'.$this->table.'&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      } else {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&id_cms_category='.$cms->id_cms_category.'&conf=4&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('way') && Tools::isSubmit('id_cms') && (Tools::isSubmit('position'))) {
      /** @var CMS $object */
      if (!$this->access('edit')) {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to edit this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      } elseif (!Validate::isLoadedObject($object = $this->loadObject())) {
        $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating the status for an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error')
          .' <b>'.$this->table.'</b> '.$this->trans('(cannot load object)', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      } elseif (!$object->updatePosition((int)Tools::getValue('way'), (int)Tools::getValue('position'))) {
        $this->errors[] = $this->trans('Failed to update the position.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      } else {
        Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&'.$this->table.'Orderby=position&'.$this->table.'Orderway=asc&conf=4&id_cms_category='.(int)$object->id_cms_category.'&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'));
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('statuscms') && Tools::isSubmit($this->identifier)) {
      // Change object status (active, inactive)
      if ($this->access('edit')) {
        if (Validate::isLoadedObject($object = $this->loadObject())) {
          /** @var CMS $object */
          if ($object->toggleStatus()) {
            Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&conf=5&id_cms_category='.(int)$object->id_cms_category.'&token='.Tools::getValue('token'));
          } else {
            $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating the status.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
          }
        } else {
          $this->errors[] = $this->trans('An error occurred while updating the status for an object.', array(), 'Admin.Notifications.Error')
            .' <b>'.$this->table.'</b> '.$this->trans('(cannot load object)', array(), 'Admin.Notifications.Error');
        }
      } else {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to edit this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      }
    } elseif (Tools::isSubmit('submitBulkdeletecms')) {
      // Delete multiple CMS content
      if ($this->access('delete')) {
        $this->action = 'bulkdelete';
        $this->boxes = Tools::getValue($this->table.'Box');
        if (is_array($this->boxes) && array_key_exists(0, $this->boxes)) {
          $firstCms = new CMS((int)$this->boxes[0]);
          $id_cms_category = (int)$firstCms->id_cms_category;
          if (!$res = parent::postProcess(true)) {
            return $res;
          }
          Tools::redirectAdmin(self::$currentIndex.'&conf=2&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent').'&id_cms_category='.$id_cms_category);
        }
      } else {
        $this->errors[] = $this->trans('You do not have permission to delete this.', array(), 'Admin.Notifications.Error');
      }
    } else {
      parent::postProcess(true);
    }
  }

  public function getPreviewUrl(CMS $cms)
  {
    $preview_url = $this->context->link->getCMSLink($cms, null, null, $this->context->language->id);
    if (!$cms->active) {
      $params = http_build_query(array(
        'adtoken' => Tools::getAdminTokenLite('AdminCmsContent'),
        'ad' => basename(_PS_ADMIN_DIR_),
        'id_employee' => (int)$this->context->employee->id
        )
      );
      $preview_url .= (strpos($preview_url, '?') === false ? '?' : '&').$params;
    }

    return $preview_url;
  }
}

A tutaj klasa CMS.php

 

<?php
/**
 * 2007-2017 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/OSL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2017 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/OSL-3.0 Open Software License (OSL 3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 */

/**
 * Class CMSCore
 */
class CMSCore extends ObjectModel
{
  /** @var string Name */
  public $id;
  public $id_cms;
  public $meta_title;
  public $meta_description;
  public $meta_keywords;
  public $content;
  public $link_rewrite;
  public $id_cms_category;
  public $position;
  public $indexation;
  public $active;
  
  // ---------------- New field --------------------------------
  public $feature_image;

  /**
   * @see ObjectModel::$definition
   */
  public static $definition = array(
    'table' => 'cms',
    'primary' => 'id_cms',
    'multilang' => true,
    'multilang_shop' => true,
    'fields' => array(
      'id_cms_category' =>  array('type' => self::TYPE_INT, 'validate' => 'isUnsignedInt'),
      'position' =>      array('type' => self::TYPE_INT),
      'indexation' =>     array('type' => self::TYPE_BOOL),
      'active' =>      array('type' => self::TYPE_BOOL),
      // -------------- New field -----------------------------------
      
       'feature_image' =>  array('type' => self::TYPE_STRING),
      
      // -------------- New field -----------------------------------
      
      //      'myDate' =>  array('type' => self::TYPE_DATE, 'validate' => 'isDate' ),
      
      /* Lang fields */
      'meta_description' =>  array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'size' => 255),
      'meta_keywords' =>    array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'size' => 255),
      'meta_title' =>      array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'required' => true, 'size' => 128),
      'link_rewrite' =>    array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isLinkRewrite', 'required' => true, 'size' => 128),
      'content' =>      array('type' => self::TYPE_HTML, 'lang' => true, 'validate' => 'isCleanHtml', 'size' => 3999999999999),
    ),
  );

  protected $webserviceParameters = array(
    'objectNodeName' => 'content',
    'objectsNodeName' => 'content_management_system',
  );

  /**
   * Adds current CMS as a new Object to the database
   *
   * @param bool $autoDate  Automatically set `date_upd` and `date_add` columns
   * @param bool $nullValues Whether we want to use NULL values instead of empty quotes values
   *
   * @return bool Indicates whether the CMS has been successfully added
   * @throws PrestaShopDatabaseException
   * @throws PrestaShopException
   */
  public function add($autoDate = true, $nullValues = false)
  {
    $this->position = CMS::getLastPosition((int) $this->id_cms_category);
    return parent::add($autoDate, true);
  }

  /**
   * Updates the current CMS in the database
   *
   * @param bool $nullValues Whether we want to use NULL values instead of empty quotes values
   *
   * @return bool Indicates whether the CMS has been successfully updated
   * @throws PrestaShopDatabaseException
   * @throws PrestaShopException
   */
  public function update($nullValues = false)
  {
    if (parent::update($nullValues)) {
      return $this->cleanPositions($this->id_cms_category);
    }

    return false;
  }

  /**
   * Deletes current CMS from the database
   *
   * @return bool True if delete was successful
   * @throws PrestaShopException
   */
  public function delete()
  {
    if (parent::delete()) {
      return $this->cleanPositions($this->id_cms_category);
    }

    return false;
  }

  /**
   * Get links
   *
   * @param int    $idLang Language ID
   * @param null   $selection
   * @param bool   $active
   * @param Link|null $link
   *
   * @return array
   */
  public static function getLinks($idLang, $selection = null, $active = true, Link $link = null)
  {
    if (!$link) {
      $link = Context::getContext()->link;
    }
    $result = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS('
		SELECT c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
		FROM '._DB_PREFIX_.'cms c
		LEFT JOIN '._DB_PREFIX_.'cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = '.(int) $idLang.')
		'.Shop::addSqlAssociation('cms', 'c').'
		WHERE 1
		'.(($selection !== null) ? ' AND c.id_cms IN ('.implode(',', array_map('intval', $selection)).')' : '').
    ($active ? ' AND c.`active` = 1 ' : '').
    'GROUP BY c.id_cms
		ORDER BY c.`position`');

    $links = array();
    if ($result) {
      foreach ($result as $row) {
        $row['link'] = $link->getCMSLink((int) $row['id_cms'], $row['link_rewrite']);
        $links[] = $row;
      }
    }

    return $links;
  }

  /**
   * @param null $idLang
   * @param bool $idBlock
   * @param bool $active
   *
   * @return array|false|mysqli_result|null|PDOStatement|resource
   */
  public static function listCms($idLang = null, $idBlock = false, $active = true)
  {
    if (empty($idLang)) {
      $idLang = (int) Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT');
    }

    return Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS('
		SELECT c.id_cms, l.meta_title
		FROM '._DB_PREFIX_.'cms c
		JOIN '._DB_PREFIX_.'cms_lang l ON (c.id_cms = l.id_cms)
		'.Shop::addSqlAssociation('cms', 'c').'
		'.(($idBlock) ? 'JOIN '._DB_PREFIX_.'block_cms b ON (c.id_cms = b.id_cms)' : '').'
		WHERE l.id_lang = '.(int) $idLang.(($idBlock) ? ' AND b.id_block = '.(int) $idBlock : '').($active ? ' AND c.`active` = 1 ' : '').'
		GROUP BY c.id_cms
		ORDER BY c.`position`');
  }

  /**
   * @param $way
   * @param $position
   *
   * @return bool
   */
  public function updatePosition($way, $position)
  {
    if (!$res = Db::getInstance()->executeS('
			SELECT cp.`id_cms`, cp.`position`, cp.`id_cms_category`
			FROM `'._DB_PREFIX_.'cms` cp
			WHERE cp.`id_cms_category` = '.(int) $this->id_cms_category.'
			ORDER BY cp.`position` ASC'
    )) {
      return false;
    }

    foreach ($res as $cms) {
      if ((int) $cms['id_cms'] == (int) $this->id) {
        $movedCms = $cms;
      }
    }

    if (!isset($movedCms) || !isset($position)) {
      return false;
    }

    // < and > statements rather than BETWEEN operator
    // since BETWEEN is treated differently according to databases
    return (Db::getInstance()->execute('
			UPDATE `'._DB_PREFIX_.'cms`
			SET `position`= `position` '.($way ? '- 1' : '+ 1').'
			WHERE `position`
			'.($way
        ? '> '.(int) $movedCms['position'].' AND `position` <= '.(int) $position
        : '< '.(int) $movedCms['position'].' AND `position` >= '.(int) $position).'
			AND `id_cms_category`='.(int) $movedCms['id_cms_category'])
    && Db::getInstance()->execute('
			UPDATE `'._DB_PREFIX_.'cms`
			SET `position` = '.(int) $position.'
			WHERE `id_cms` = '.(int) $movedCms['id_cms'].'
			AND `id_cms_category`='.(int) $movedCms['id_cms_category']));
  }

  /**
   * @param $idCategory
   *
   * @return bool
   */
  public static function cleanPositions($idCategory)
  {
    $sql = '
		SELECT `id_cms`
		FROM `'._DB_PREFIX_.'cms`
		WHERE `id_cms_category` = '.(int) $idCategory.'
		ORDER BY `position`';

    $result = Db::getInstance()->executeS($sql);

    for ($i = 0, $total = count($result); $i < $total; ++$i) {
      $sql = 'UPDATE `'._DB_PREFIX_.'cms`
					SET `position` = '.(int) $i.'
					WHERE `id_cms_category` = '.(int) $idCategory.'
						AND `id_cms` = '.(int) $result[$i]['id_cms'];
      Db::getInstance()->execute($sql);
    }

    return true;
  }

  /**
   * @param $idCategory
   *
   * @return false|null|string
   */
  public static function getLastPosition($idCategory)
  {
    $sql = '
		SELECT MAX(position) + 1
		FROM `'._DB_PREFIX_.'cms`
		WHERE `id_cms_category` = '.(int) $idCategory;

    return (Db::getInstance()->getValue($sql));
  }

  /**
   * @param null $idLang
   * @param null $idCmsCategory
   * @param bool $active
   * @param null $idShop
   *
   * @return array|false|mysqli_result|null|PDOStatement|resource
   */
  public static function getCMSPages($idLang = null, $idCmsCategory = null, $active = true, $idShop = null)
  {
    $sql = new DbQuery();
    $sql->select('*');
    $sql->from('cms', 'c');

    if ($idLang) {
      if ($idShop) {
        $sql->innerJoin('cms_lang', 'l', 'c.id_cms = l.id_cms AND l.id_lang = '.(int) $idLang.' AND l.id_shop = '.(int) $idShop);
      } else {
        $sql->innerJoin('cms_lang', 'l', 'c.id_cms = l.id_cms AND l.id_lang = '.(int) $idLang);
      }
    }

    if ($idShop) {
      $sql->innerJoin('cms_shop', 'cs', 'c.id_cms = cs.id_cms AND cs.id_shop = '.(int) $idShop);
    }

    if ($active) {
      $sql->where('c.active = 1');
    }

    if ($idCmsCategory) {
      $sql->where('c.id_cms_category = '.(int) $idCmsCategory);
    }

    $sql->orderBy('position');

    return Db::getInstance()->executeS($sql);
  }

  /**
   * @param $idCms
   *
   * @return array|false|mysqli_result|null|PDOStatement|resource
   */
  public static function getUrlRewriteInformations($idCms)
  {
    $sql = 'SELECT l.`id_lang`, c.`link_rewrite`
				FROM `'._DB_PREFIX_.'cms_lang` AS c
				LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'lang` AS l ON c.`id_lang` = l.`id_lang`
				WHERE c.`id_cms` = '.(int) $idCms.'
				AND l.`active` = 1';

    return Db::getInstance()->executeS($sql);
  }

  /**
   * @param int   $idCms
   * @param int|null $idLang
   * @param int|null $idShop
   *
   * @return array|bool|null|object
   */
  public static function getCMSContent($idCms, $idLang = null, $idShop = null)
  {
    if (is_null($idLang)) {
      $idLang = (int) Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT');
    }
    if (is_null($idShop)) {
      $idShop = (int) Configuration::get('PS_SHOP_DEFAULT');
    }

    $sql = '
			SELECT `content`
			FROM `'._DB_PREFIX_.'cms_lang`
			WHERE `id_cms` = '.(int) $idCms.' AND `id_lang` = '.(int) $idLang.' AND `id_shop` = '.(int) $idShop;

    return Db::getInstance()->getRow($sql);
  }

  /**
   * Method required for new PrestaShop Core
   *
   * @return string
   *
   * @since 1.7.0
   */
  public static function getRepositoryClassName()
  {
    return '\\PrestaShop\\PrestaShop\\Core\\CMS\\CMSRepository';
  }
}

 

I to tyle oba pliki są w override, i efekt w backendzie prezentuje się jak w załączonym screenie. Przy debuggowaniu pojawia się komunikat o braku pola w bazie danych. Czy nie powinno to "w locie" utworzyć dodatkowego pola w wskazanej tabeli ? 

 

 

Zrzut ekranu 2018-03-25 o 13.34.22.png

Zrzut ekranu 2018-03-25 o 13.32.11.png

 

EDIT:

Temat rozwiązany, ręcznie dodałem pole w bazie danych i gra, jednak wywalało mi się że presta może dodawać z automatu nowe pola do tabel na podstawie zmodyfikowanego modelu w klasie. Jeśli tak się da to proszę tylko o rozwianie moich wątpliwości na przyszłość.

Edited by tasilvar (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More