Jump to content

Problem z fontem przez ssl


luqa19

Recommended Posts

adres sklepu: www.tonny.gr

presta 1.6

 

W konsoli wyskakuje problem :

Mixed Content: The page at 'https://tonny.gr/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure stylesheet 'http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.

Chodzi o fonta google, żeby zmienić z http na https, ale w żadnym pliku nie mogę tego znaleźć ani css, ani w tpl, ani w php. Jest jakiś sposób, aby pokazało mi lokalizacje tego pliku z błędem, bo już dłuższy czas nie mogę sobie z tym poradzić. 

 

Za każdą pomoc z góry dziękuje! 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

W pliku header.tpl nie masz tego?

 

niestety nie mam. header.tpl :

<!DOCTYPE HTML>
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<!--[if IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 ie7"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9 ie8"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<!--[if gt IE 8]> <html class="no-js ie9"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<html{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}>
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<title>{$meta_title|escape:'html':'UTF-8'}</title>
{if isset($meta_description) AND $meta_description}
		<meta name="description" content="{$meta_description|escape:'html':'UTF-8'}" />
{/if}
{if isset($meta_keywords) AND $meta_keywords}
		<meta name="keywords" content="{$meta_keywords|escape:'html':'UTF-8'}" />
{/if}
		<meta name="generator" content="PrestaShop" />
		<meta name="robots" content="{if isset($nobots)}no{/if}index,{if isset($nofollow) && $nofollow}no{/if}follow" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6, initial-scale=1.0" />
		<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
		<link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />
		<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />
{if isset($css_files)}
	{foreach from=$css_files key=css_uri item=media}
		<link rel="stylesheet" href="{$css_uri|escape:'html':'UTF-8'}" type="text/css" media="{$media|escape:'html':'UTF-8'}" />
	{/foreach}
{/if}

{if isset($js_defer) && !$js_defer && isset($js_files) && isset($js_def)}
  {$js_def}
  {foreach from=$js_files item=js_uri}
  <script type="text/javascript" src="{$js_uri|escape:'html':'UTF-8'}"></script>
  {/foreach}
{/if}

{if isset($js_defer) && !$js_defer && isset($js_files) && isset($js_def)}
	{$js_def}
	{foreach from=$js_files item=js_uri}
	<script type="text/javascript" src="{$js_uri|escape:'html':'UTF-8'}"></script>
	{/foreach}
{/if}
		{$HOOK_HEADER}
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300italic,300,400italic,500,500italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700,300' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Ek+Mukta:200,300,400,500,600,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Cabin:400,500,600,700,400italic,500italic,600italic,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,100,100italic,300,300italic,400italic,700,700italic,900,900italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,400italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,200,100,300,500,600,700,800,900' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,100italic,300,300italic,400italic,500,500italic,700italic,700,900,900italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,300,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Damion' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<!--[if IE 8]>
		<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
		<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
		<![endif]-->
	</head>
	<body{if isset($page_name)} id="{$page_name|escape:'html':'UTF-8'}"{/if} class="{if isset($page_name)}{$page_name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{if isset($body_classes) && $body_classes|@count} {implode value=$body_classes separator=' '}{/if}{if $hide_left_column} hide-left-column{/if}{if $hide_right_column} hide-right-column{/if}{if isset($content_only) && $content_only} content_only{/if} lang_{$lang_iso}">
	{if !isset($content_only) || !$content_only}
		{if isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode}
			<div id="restricted-country">
				<p>{l s='You cannot place a new order from your country.'} <span class="bold">{$geolocation_country|escape:'html':'UTF-8'}</span></p>
			</div>
		{/if}
		
		<div id="page" {if isset($cs_settings.css_mode) && $cs_settings.css_mode == 'boxed'}class="cs-boxed-mode" {if isset($cs_settings.num_boxed_width) && $cs_settings.num_boxed_width > 0} style="max-width:{$cs_settings.num_boxed_width}px"{/if}{else}class="cs-wide-mode"{/if}>
		<div class="header-container left-area{if isset($cs_settings->css_h_mode) && $cs_settings->css_h_mode} cs-h-{$cs_settings->css_h_mode}-mode{/if}">
		{strip}
			{addJsDef rtl_mode = $rtl_mode}
		{/strip}
			<header id="header">
				{if Module::isInstalled('blockbanner') && Module::isEnabled('blockbanner')}
				<div class="banner">
					{hook h="displayBanner"}
				</div>
				{/if}
				<div class="top-header clearfix">
					<div class="header_top">
						<div class="container">
							<div class="nav">
							</div>
						</div>
					</div>
					<div class="header_bottom">
						<div class="container">
							<div class="row">
								<div id="header_logo" class="col-xs-12 col-sm-4">
									<a href="{$base_dir}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}">
										<h1><img class="logo img-responsive" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"{if isset($logo_image_width) && $logo_image_width} {/if}{if isset($logo_image_height) && $logo_image_height} {/if}/></h1>
									</a>
								</div>
								<div class="hook-top">
									{if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}
								</div>
								<nav>
									{hook h="displayNav"}
								</nav>
							</div>
						</div>
					</div>
				</div>
				{if isset($CS_HOOK_QUICK_SEARCH)}{$CS_HOOK_QUICK_SEARCH}{/if}
				<div class="cs-hook-megamenu">
					<div class="container">
					{if isset($CS_MEGA_MENU)}{$CS_MEGA_MENU}{/if}
					</div>
				</div>
        {hook h='filterproductspro'} 
			</header>
		</div>
		<div class="main-area">
			{if isset($left_column_size) && isset($right_column_size)}{assign var='cols' value=(12 - $left_column_size - $right_column_size)}{else}{assign var='cols' value=12}{/if}
			<div class="columns-container">
				<div id="columns" {if $cols < 12 || $page_name != 'index'}class="container"{/if}>
					{if $page_name !='index' && $page_name !='pagenotfound'}
						{include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"}
					{/if}
					{if $page_name == 'index'}
					<div id="slider_row">
						{hook h="displayTopColumn"}
					</div>
					{/if}
					{if $cols < 12}<div class="row"><!-- .row for 2 columns-->{/if}
						{if isset($left_column_size) && !empty($left_column_size)}
						<div id="left_column" class="column col-xs-12 col-sm-{$left_column_size|intval} {if isset($rtl_mode) && $rtl_mode == 'true'}col-sm-push-{12 - $left_column_size}{/if}">{$HOOK_LEFT_COLUMN}</div>
						{/if}

						{if $left_column_size + $right_column_size > max($left_column_size, $right_column_size)}
							{assign var=rtl_center_class value=''} <!-- rtl 3 column, center don't have class -->
						{else}
							{if $left_column_size > 0} <!-- rtl 2 column left, center have class with size $left_column_size-->
							{assign var=rtl_center value=$left_column_size}
							{/if}
							{if $right_column_size > 0}
							{assign var=rtl_center value=$right_column_size} <!-- rtl 2 column right, center have class with size $right_column_size-->
							{/if}
						{/if}

						<div id="center_column" class="center_column center-blog {if $cols < 12}col-xs-12 col-sm-{$cols|intval} {/if} {if isset($rtl_mode) && $rtl_mode == 'true' && isset($rtl_center) && $rtl_center != ''}{if $left_column_size > 0} col-sm-pull-{$rtl_center}{else} col-sm-push-{$rtl_center}{/if}{/if}">

	{/if}
Link to comment
Share on other sites

Wyłączałem wszystkie i sprawdzałem i dalej nic. 

 

W pliku /httpdocs/themes/ps_comeback_fashion/cache/v_293_e4517ff4d2aeff19a7d49d9b4ef3412a_all.css

 

znalazłem kod :

@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);@charset "UTF-8";

ale nigdzie tego nie mogę znaleźć :| 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...