Jump to content

Smastblog lỗi cấu hình rewriteurl trên nginx. Cần hỗ trợ


mrduc

Recommended Posts

Mình đang thử dùng nginx để chạy web, đã cấu hình được rewrite các trang: category, product, order.... nhưng để cấu hình rewrite cho module smartblog thì lại chưa biết cấu hình ra sao. Toàn bị trang không tìm thấy khi vào các trang của smartblog. Có bạn nào đã thử rồi thì hướng dẫn cho mình được không?

Cảm ơn

 

Đây là các quy tắc mình đã đưa vào

 

 

 
 rewrite ^/api/?(.*)$ /webservice/dispatcher.php?url=$1 last;


  rewrite "^/c/([0-9]+)(\-[_a-zA-Z0-9-]*)/(.*)\.jpg$" /img/c/$1$2.jpg last;
  rewrite "^/c/([_a-zA-Z-]+)/(.*)\.jpg$" /img/c/$1.jpg last;


  rewrite "^/([a-z0-9]+)\-([a-z0-9]+)(\-[_a-zA-Z0-9-]*)/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1-$2$3.jpg last;
  rewrite "^/([0-9]+)\-([0-9]+)/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1-$2.jpg last;


  rewrite "^/([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$1$2.jpg last;
  rewrite "^/([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$1$2$3.jpg last;


  rewrite "^/([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4.jpg last;
  rewrite "^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5.jpg last;
  rewrite "^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6.jpg last;
  rewrite "^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7.jpg last;
  rewrite "^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg last;
  rewrite "^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?/(\P{M}\p{M}*)*\.jpg$" /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg last;


  rewrite "^/([0-9]+)\-(\P{M}\p{M}*)+\.html(.*)$" /index.php?controller=product&id_product=$1$3 last;
  rewrite "^/([0-9]+)\-([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$" /index.php?controller=category&id_category=$1$3 last;
  rewrite "^/([a-zA-Z0-9-]*)/([0-9]+)\-([a-zA-Z0-9-]*)\.html(.*)$" /index.php?controller=product&id_product=$2$4 last;
  rewrite "^/([0-9]+)__([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$" /index.php?controller=supplier&id_supplier=$1$3 last;
  rewrite "^/([0-9]+)_([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$" /index.php?controller=manufacturer&id_manufacturer=$1$3 last;
  rewrite "^/content/([0-9]+)\-([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$" /index.php?controller=cms&id_cms=$1$3 last;
  rewrite "^/content/category/([0-9]+)\-([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$" /index.php?controller=cms&id_cms_category=$1$3 last;  
  rewrite "^/module/([_a-zA-Z0-9-]*)/([_a-zA-Z0-9-]*)$" /index.php?fc=module&module=$1&controller=$2 last;
#smartblog module rewrite
  
  rewrite "^/blog\.html(.*)$" /index.php?fc=module&module=smartblog&controller=category last;
  rewrite "^/blog/category(.*)$" /index.php?fc=module&module=smartblog last;
  
  #end smartblog module rewrite 
rewrite ^/page-not-found$ /index.php?controller=404 last;
  rewrite ^/address$ /index.php?controller=address last;  
  rewrite ^/addresses$ /index.php?controller=addresses last;
  rewrite ^/authentication$ /index.php?controller=authentication last;
  rewrite ^/best-sales$ /index.php?controller=best-sales last;
  rewrite ^/cart$ /index.php?controller=cart last;
  rewrite ^/contact-us$ /index.php?controller=contact-form last;
  rewrite ^/discount$ /index.php?controller=discount last;
  rewrite ^/guest-tracking$ /index.php?controller=guest-tracking last;
  rewrite ^/order-history$ /index.php?controller=history last;
  rewrite ^/identity$ /index.php?controller=identity last;
  rewrite ^/manufacturers$ /index.php?controller=manufacturer last;
  rewrite ^/my-account$ /index.php?controller=my-account last;
  rewrite ^/new-products$ /index.php?controller=new-products last;
  rewrite ^/order$ /index.php?controller=order last;
  rewrite ^/order-follow$ /index.php?controller=order-follow last;
  rewrite ^/quick-order$ /index.php?controller=order-opc last;
  rewrite ^/order-slip$ /index.php?controller=order-slip last;
  rewrite ^/password-recovery$ /index.php?controller=password last;
  rewrite ^/prices-drop$ /index.php?controller=prices-drop last;  
  rewrite ^/search$ /index.php?controller=search last;
  rewrite ^/sitemap$ /index.php?controller=sitemap last;
  rewrite ^/stores$ /index.php?controller=stores last;  
  rewrite ^/supplier$ /index.php?controller=supplier last;
Edited by mrduc (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...