Jump to content

config nginx


AdamWlkp33

Recommended Posts

Zmieniłem serwer www z apacha na nginx i mam problem z poprawną konfiguracją. Obecnie całość działa dobrze z wyjątkiem strony podsumowania transakcji gdzie łapie 500 z modułu. W error logu brak błedów, lecą tylko mało znaczące noticy z php.

Proszę o weryfikacje i sugestie co może być przyczyną. 

server {
listen [::]:80;
server_name sklep.pl;
root /var/www/public_html;

index index.php index.html;

location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}

location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}

# Deny all for .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
location ~ /\. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
}

rewrite ^/api/?(.*)$ /webservice/dispatcher.php?url=$1 last;
rewrite ^/([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$1$2$3.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg last;
rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg last;
rewrite ^/c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2$3.jpg last;
rewrite ^/c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2.jpg last;
rewrite ^/images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ /js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 last;
try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
error_page 404 /index.php?controller=404;

location ~* \.(gif)$ {
expires 2592000s;
}
location ~* \.(jpeg|jpg)$ {
expires 2592000s;
}
location ~* \.(png)$ {
expires 2592000s;
}
location ~* \.(css)$ {
expires 604800s;
}
location ~* \.(js|jsonp)$ {
expires 604800s;
}
location ~* \.(js)$ {
expires 604800s;
}
location ~* \.(ico)$ {
expires 31536000s;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_intercept_errors on;
}
}

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...