chỉnh lại cách thức giới thiệu sản phẩm - help - Thảo luận chung - PrestaShop

Jump to content

Photo

chỉnh lại cách thức giới thiệu sản phẩm - help

#1

Posted 03 September 2008 - 08:34 AM

haibiz

  PrestaShop Newbie

 • Members
 • Pip
 • 6 Active Posts
hi,

mình thấy cách giới thiệu sp dạng đứng ko hay lắm, nếu chỉnh lại để đặt theo dạng nằm ngang thì hay hơn nhiều nx ko biết làm thế nào. Ai đã từng làm rồi thì chỉ mình cái nhé

thank!!!!!!!

#2

Posted 03 September 2008 - 02:13 PM

target_locked

  PrestaShop Enthusiast

 • Members
 • PipPip
 • 132 Active Posts
Mình cũng cần cái này. Thấy mấy trang demo của prestashop đẹp lắm mà không biết làm cách nào.
http://www.prestasho...case_liveshops/
Ai biết share cho anh em với.
Thanks.

#3

Posted 04 September 2008 - 11:15 PM

haylam.vn

  PrestaShop Addict

 • Community Moderators
 • 655 Active Posts
Mở file homefeatured.tpl trong modules homefeatured thay đổi các giá trị liHeight, nbItemPerline
Mở file global.css trong thư mục themes, tìm đến modules này và Thay đổi chiều rộng
<!-- MODULE Home Featured Products --><div id="featured-products_block_center" class="block products_block">  <h4>{l s='featured products' mod='homefeatured'}</h4>  {if isset($products) AND $products}    <div class="block_content">      {assign var='liHeight' value=360}      {assign var='nbItemsPerLine' value=4}      {assign var='nbLi' value=$products|@count}      {assign var='nbLines' value=$nbLi/$nbItemsPerLine|ceil}      {assign var='ulHeight' value=$nbLines*$liHeight}      <ul style="height:{$ulHeight}px;">      {foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts}        {assign var='productLink' value=$link->getProductLink($product.id_product, $product.link_rewrite)}        <li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1}first_item_of_line{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">          <h5><a href="{$productLink}" title="{$product.name}">{$product.name|escape:htmlall:'UTF-8'|truncate:35}</a></h5>    <a href="{$productLink}" title="{$product.legend}" class="product_image"><img src="{$img_prod_dir}{$product.id_image}-home.jpg" alt="{$product.legend}" height="129" width="129"></a>                <p class="product_desc"><a href="{$productLink}" title="More">{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:150}</a></p>                          <p>            <span class="price">{displayWtPrice p=$product.price}</span>            <a class="button" href="{$productLink}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>            {if $allow_buy_when_out_of_stock OR ($product.quantity AND $product.quantity > 0) OR $product.allow_oosp}            <a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$base_dir}cart.php?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>            {else}            <span class="exclusive">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>            {/if}          </p>        </li>      {/foreach}      </ul>    </div>  {else}    <p>{l s='No featured products' mod='homefeatured'}</p>  {/if}</div><!-- /MODULE Home Featured Products -->

Hay Lắm clip hay chế ảnh đuổi hình bắt chữ


#4

Posted 06 September 2008 - 03:44 PM

target_locked

  PrestaShop Enthusiast

 • Members
 • PipPip
 • 132 Active Posts
Làm thế nào để trình bày list sản phẩm ngắn gọn theo kiểu như thế này? Kể cả trang chủ và các trang list bên trong.
http://www.pop-line....fants-2-ans-et-
Ai biết hướng dẫn giùm,
Thanks.


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to use our cookies.     Learn more