Jump to content
haibiz

chỉnh lại cách thức giới thiệu sản phẩm - help

Recommended Posts

hi,

mình thấy cách giới thiệu sp dạng đứng ko hay lắm, nếu chỉnh lại để đặt theo dạng nằm ngang thì hay hơn nhiều nx ko biết làm thế nào. Ai đã từng làm rồi thì chỉ mình cái nhé

thank!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mở file homefeatured.tpl trong modules homefeatured thay đổi các giá trị liHeight, nbItemPerline
Mở file global.css trong thư mục themes, tìm đến modules này và Thay đổi chiều rộng

<!-- MODULE Home Featured Products -->

{l s='featured products' mod='homefeatured'}
  {if isset($products) AND $products}

      {assign var='liHeight' value=360}
      {assign var='nbItemsPerLine' value=4}
      {assign var='nbLi' value=$products|@count}
      {assign var='nbLines' value=$nbLi/$nbItemsPerLine|ceil}
      {assign var='ulHeight' value=$nbLines*$liHeight}

      {foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts}
        {assign var='productLink' value=$link->getProductLink($product.id_product, $product.link_rewrite)}

{$product.name|escape:htmlall:'UTF-8'|truncate:35}


{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:150}{displayWtPrice p=$product.price}
{l s='View' mod='homefeatured'}
            {if $allow_buy_when_out_of_stock OR ($product.quantity AND $product.quantity > 0) OR $product.allow_oosp}
{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}
            {else}
{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}
            {/if}


      {/foreach}


  {else}

{l s='No featured products' mod='homefeatured'}
  {/if}

<!-- /MODULE Home Featured Products -->

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×