Jump to content

Recommended Posts

mình có tạo 1 module và có thêm css.đoạn code như sau

public function hookDisplayHeader($params)
    {
        $this->hookHeader($params);
    }
    public function hookHeader($params)
    {
        if (isset($this->context->controller->php_self) && $this->context->controller->php_self == 'index')
            $this->context->controller->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'product_list.css');
            $this->context->controller->addCSS($this->_path.'css/npt.css', 'all');
        
    }
 

nhưng sao module lại k nhận css,ai biết chỉ giúp m vs

Share this post


Link to post
Share on other sites

bạn cần kiểm tra chính xác xem mình đã đăng kí hook header ở phần chưa có thể thêm lệnh die('xxx') vào hàm public function hookDisplayHeader($params)
tiếp theo nếu đã nhận hook thì kiểm tra tới điều kiện ở if với cách làm tương tự

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình có tạo 1 module và có thêm css.đoạn code như sau

public function hookDisplayHeader($params)

    {

        $this->hookHeader($params);

    }

    public function hookHeader($params)

    {

        if (isset($this->context->controller->php_self) && $this->context->controller->php_self == 'index')

            $this->context->controller->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'product_list.css');

            $this->context->controller->addCSS($this->_path.'css/npt.css', 'all');

        

    }

 

nhưng sao module lại k nhận css,ai biết chỉ giúp m vs

Chào bạn trong prestashop mặc định hookheader và hookdisplayheader là một. Bạn không được phép dùng câu lệnh trên nó sẽ sẩy ra lỗi duplicate hook. Bạn có thể xem trong sql phần hook_alias có row 

9 header displayHeader.

Bạn chỉ cần hookheader là nó đã chạy rồi

Edited by lttkien87 (see edit history)
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn ae m sửa được rồi,sau khi return css ra thì trong backend phải chèn thêm hook đó vào nữa

mấy hôm máy mó ms ra dc kq,thanks ae nhiều nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More