Jump to content

chèn css vào module prestashop


Recommended Posts

mình có tạo 1 module và có thêm css.đoạn code như sau

public function hookDisplayHeader($params)
    {
        $this->hookHeader($params);
    }
    public function hookHeader($params)
    {
        if (isset($this->context->controller->php_self) && $this->context->controller->php_self == 'index')
            $this->context->controller->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'product_list.css');
            $this->context->controller->addCSS($this->_path.'css/npt.css', 'all');
        
    }
 

nhưng sao module lại k nhận css,ai biết chỉ giúp m vs

Link to comment
Share on other sites

mình có tạo 1 module và có thêm css.đoạn code như sau

public function hookDisplayHeader($params)

    {

        $this->hookHeader($params);

    }

    public function hookHeader($params)

    {

        if (isset($this->context->controller->php_self) && $this->context->controller->php_self == 'index')

            $this->context->controller->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'product_list.css');

            $this->context->controller->addCSS($this->_path.'css/npt.css', 'all');

        

    }

 

nhưng sao module lại k nhận css,ai biết chỉ giúp m vs

Chào bạn trong prestashop mặc định hookheader và hookdisplayheader là một. Bạn không được phép dùng câu lệnh trên nó sẽ sẩy ra lỗi duplicate hook. Bạn có thể xem trong sql phần hook_alias có row 

9 header displayHeader.

Bạn chỉ cần hookheader là nó đã chạy rồi

Edited by lttkien87 (see edit history)
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...