Jump to content

Dane a zákony


Patric
 Share

Recommended Posts

Hi,

I just created a new forum "Taxes & Laws - Call to community’s contribution".
The aim of this forum is to allow you to give us information about taxes and laws systems in your country.

By including these data into the solution we will be able to offer you a product that matches your needs.

These contributions must be written in the forum mentioned above and in English. Else, they'll be ignored.

If you can't post in English, you should create an equivalent topic in this community forum and ask for somebody to translate and post it in the English one.

It's up to you! ;-)

NOTE : If somebody from this community wants to translate this post, it would be very kind!

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Slovensko - zákony

Predaj po internete na Slovensku upravujú hlavne nasledovné zákony:

* Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

* Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

* Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

* Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

* Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všetky zákony sú aktualizované v znení neskorších predpisov.

Zakon_266_2005_o_ochrane_spotrebitela_pri_financnych_sluzbach.pdf

Zakon_40_1964_Obciansky_Zakonnik.pdf

Zakon_22_2004_o_elektronickom_obchode.pdf

Zakon_250_2007_o_ochrane_spotrebitela.pdf

Zakon_108_2000_o_zasielkovom_predaji.pdf

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Krátke zhrnutie dôležitých bodov

# Podľa § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) je internetový obchodník povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné:
** názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba)
** daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH
** adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
** označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu
** názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
# Okrem toho je podľa § 10 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“), internetový obchodník povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi okrem vyššie uvedených údajov oznámiť:
** trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
** opis tovaru alebo služby
** cenu tovaru alebo poskytnutej služby
** dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
** platobné podmienky
** poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
** cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
** lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny
** minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane
Väčšina serióznych internetových obchodov pridáva k týmto údajom aj svoje IČO, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, prevádzkové hodiny a číslo bankového účtu.
# Väčšina obchodníkov doručí objednaný tovar do niekoľkých dní, ale podľa zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky.
# Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.
# Záručnú dobu stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka minimálne na 24 mesiacov, pri predaji použitého tovaru môže byť kratšia, nemôže však trvať menej ako 12 mesiacov. Iná je situácia v prípade nákupu tovaru medzi dvomi podnikateľskými subjektmi, ak si tieto subjekty dohodnú, že kúpna zmluva sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. V takom prípade nie je stanovená žiadna minimálna záručná doba. To znamená, že ak nie je definovaná v dokumentoch, ktoré si medzi sebou podnikatelia pri predaji vymenia, jej dĺžka je nulová!
# Predaj cez internet má svoje špecifiká. Patrí medzi ne aj možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní na základe § 12 zákona o zásielkovom predaji. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný zákazníka informovať. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“), tovar jednorazovej spotreby, tovar rýchlo podliehajúci skaze, na predaj obrazových a zvukových záznamov, predaj počítačových programov ktoré zákazník už rozbalil, predaj novín a časopisov a niektoré ďalšie špecifické prípady. Zároveň by ste mali informovať o spôsobe a lehote vrátenia peňazí, ktorá podľa tohto zákona nemôže byť dlhšia ako 15 dní.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Krátke zhrnutie dôležitých bodov - pokračovanie

# Konkrétny postup pri riešení reklamácie, môže byť špecifický v závislosti od druhu a povahy reklamovaného tovaru. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje v prvej fáze spravidla predávajúci, ale jeho názor musí neskôr zvyčajne potvrdiť aj dodávateľ tovaru.
Reklamačný poriadok by mal obsahovať aj kontaktné údaje na riešenie reklamácií. Problematiku reklamácií upravuje zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorý v § 18 ods. 4 definuje, že predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť.
# Podľa § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) potrebuje prevádzkovateľ internetového obchodu výslovný súhlas zákazníka, aby mohol zasielať marketingové materiály prostredníctvom e-mailu (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.
Tento súhlas nemôže byť podľa tohto zákona spojený automaticky s odoslaním objednávky napr. formuláciou „... odoslaním objednávky poskytujete zároveň súhlas na zasielanie informácií o nových výrobkoch...“. Súhlas musí byť odvolateľný v zmysle podmienok uvedených v zákone o ochrane osobných údajov a vo Všeobecných obchodných podmienkach.
# Ak zákazník pri nákupe identifikuje problémy vyplývajúce z porušenia zákonov, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá po preverení relevantných informácií zjedná v prípade potreby nápravu. V prípade nákupu v zahraničných internetových obchodoch sa predajný proces vrátane uplatňovania reklamačných práv za zodpovednosť za vady uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v krajine, kde je internetový obchod registrovaný. V prípade problémov má zákazník možnosť obrátiť sa na príslušné spotrebiteľské centrum v danej krajine.
# Dôveryhodnosť internetového obchodníka Vám môže uľahčiť aj projekt certifikácie internetových obchodníkov „SAEC – Bezpečný nákup“, ktorý iniciovala Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC). Udelenie certifikátu je podmienené splnením Certifikačných kritérií, ktoré vychádzajú z požiadaviek slovenskej legislatívy a smerníc Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 2 years later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More