Jump to content

[Cần giúp] Module rê chuột vào ảnh hiện thông tin sản phẩm


Recommended Posts

  • 1 month later...

Hj bạn. Không có bất kỳ modul nào thực hiện cho bạn điều này.

Nếu bạn muốn làm điều này. Bạn phải chèn javascrip vào trang cần hiện thị và cấu hình các thẻ tpl tương ứng với java. Bạn có thể view code của trang bạn đưa ra để lấy code.

Ví dụ với 1 trang prestashop 1.4

pcare.vn

Than!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...

có thể sửa module home feature 1 chút

dùng jQuery Tooltip plugin

* * http://bassistance.d...plugin-tooltip/

 

Code demo như sau

<!-- Get Google CDN's jQuery and jQuery UI with fallback to local -->
<script src="[url="view-source:http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"]http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js[/url]"></script>
<script>!window.jQuery && document.write(unescape('%3Cscript src="jquery/jquery-1.7.2.min.js"%3E%3C/script%3E'))</script>
<script src="http://jquery.bassistance.de/tooltip/jquery.tooltip.js"></script>
<script>!window.jQuery.ui && document.write(unescape('%3Cscript src="/tooltip/jquery.tooltip.js"%3E%3C/script%3E'))</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var width = 400;
$(".product_tooltip").tooltip({
delay: 300,
showURL: false,
track: true,
blocked: true,

extraClass: "tooltip_news",
// top: 35,
// fixPNG: true,
showBody: " - ",
bodyHandler: function () {
// var src = $(this).attr("src");
var title = $(this).attr("rel");
return '<div class="" style="width:' + width + 'px;">' + title + '</div>';
}
});
});
</script>

 

Html template

 

Mở file /module/homefeatured/homefeatured.tpl

 

dòng 39

 

hiển thị short description đơn giản

 

<li rel="{$product.description_short}" class="product_tooltip ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">

 

Bạn muốn thêm thông tin gì thì xem ở /classes/product.php nhé

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 4 months later...

có thể sửa module home feature 1 chút
dùng jQuery Tooltip plugin
* * http://bassistance.d...plugin-tooltip/

Code demo như sau
<!-- Get Google CDN's jQuery and jQuery UI with fallback to local -->
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script>
    <script>!window.jQuery && document.write(unescape('%3Cscript src="jquery/jquery-1.7.2.min.js"%3E%3C/script%3E'))</script>
    <script src="http://jquery.bassistance.de/tooltip/jquery.tooltip.js"></script>
    <script>!window.jQuery.ui && document.write(unescape('%3Cscript src="/tooltip/jquery.tooltip.js"%3E%3C/script%3E'))</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var width = 400;
$(".product_tooltip").tooltip({
delay: 300,
showURL: false,
track: true,
blocked: true,

extraClass: "tooltip_news",
// top: 35,
// fixPNG: true,
showBody: " - ",
bodyHandler: function () {
// var src = $(this).attr("src");
var title = $(this).attr("rel");
return '<div class="" style="width:' + width + 'px;">' + title + '</div>';
}
});
});
</script>
Html template

Mở file /module/homefeatured/homefeatured.tpl

dòng 39

hiển thị short description đơn giản


<li rel="{$product.description_short}" class="product_tooltip ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">Bạn muốn thêm thông tin gì thì xem ở /classes/product.php nhé 

 

 

THANK BẠN sao mình làm không được nhỉ

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...