Jump to content

Thêm đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng


Recommended Posts

Thấy 1 số bài viết về việc thay đổi và thêm đơn vị tiền tệ VND mà có bạn chưa làm được nên tôi post bài này hy vọng các bạn sẽ làm được.
có 4 option mới để các bạn chọn:
0.000 VND
0 000 VND
0.000.000 VND
0 000 000 VND

demo: http://vlinks.biz/shop/index.php

Các bạn mở file classes/Tools.php ra tìm đến đoạn sau (dòng 210) :

    switch ($c_format)
    {
       /* X 0,000.00 */
       case 1:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, '.', ',');
        break;
      /* 0 000,00 X*/
      case 2:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, ',', ' ').$blank.$c_char;
        break;
      /* X 0.000,00 */
      case 3:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, ',', '.');
        break;
      /* 0,000.00 X */
      case 4:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, '.', ',').$blank.$c_char;
        break;                
    }sau đó copy và dán đè đoạn này vào:

    switch ($c_format)
    {
       /* X 0,000.00 */
       case 1:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, '.', ',');
        break;
      /* 0 000,00 X*/
      case 2:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, ',', ' ').$blank.$c_char;
        break;
      /* X 0.000,00 */
      case 3:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, ',', '.');
        break;
      /* 0,000.00 X */
      case 4:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, '.', ',').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0.000 X as with VND*/
      case 5:
        $ret = number_format($price, 0, '.', '.').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0 000 X as with VND*/
      case 6:
        $ret = number_format($price, 0, ' ', ' ').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0.000.000X as with VND*/
      case 7:
        $ret = number_format($price, 3, '.', '.').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0 000 000X as with VND*/
      case 8:
        $ret = number_format($price, 3, ' ', ' ').$blank.$c_char;
        break;                        
    }

Sau đó mở file tenthumucadmin/tabs/AdminCurrencies.php tìm đến đoạn sau (dòng 143):

        $currency_formats = array(
          1 => 'X0,000.00 ('.$this->l('as with dollars').')',
          2 => '0 000,00X ('.$this->l('as with euros').')',
          3 => 'X0.000,00',
          4 => '0,000.00X',


Thêm vào bên dưới đoạn sau:


          5 => '0.000X ('.$this->l('as with VND').')',
          6 => '0 000X ('.$this->l('as with VND').')',
          7 => '0.000.000X ('.$this->l('as with VND').')',
          8 => '0 000 000X ('.$this->l('as with VND').')',hoặc down mấy file sau về up đè lên các file cũ thì không cần chỉnh sửa như trên:

AdminCurrencies.php

Tools.php

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 years later...
 • 3 years later...
 • 3 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More