Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. system_error86

  recaptcha στη login page

  Αρα έχεις το ίδιο πρόβλημα με αυτό το μποτ; αυτο έχει ένα συγκεκριμένο επίθετο που βάζει με www θα προσπαθήσω να το περιορίσω από εκεί με κάποιο τρόπο τύπου regex. Έχει κανείς κάποια άλλη ιδέα; Ευχαριστώ πολύ
 3. Merci encore Doekia & Eolia pour votre aide, cela fait plaisir de se lever le matin et de voir que des vrais comptes client dans mon BO
 4. isteak

  Site Clone for Upgrade (Error)

  Yes, It is the problem with PHP V 5.7 .Prestashop 1.5.6.2 compatible with 5.6
 5. Tengo problemas con la instalación, me arroja un error "No se ha encontrado el servidor de la base de datos. Por favor verifique los campos para el usuario, la contraseña y el servidor (DbPDO) y he visto soluciones y tutoriales y no pasa nada sigo con el error. por favor ayuda, adjunto algunas imágenes que dan orientación de lo que he hecho.
 6. Elia Besmer

  Anpassung PDF Rechnung

  wo sollte ich den nun den Fehler sehen?
 7. Today
 8. Zucht tegen jezelf neem ik aan. Je bent zelf zo gierig geweest waardoor je zoveel tijd kwijt bent, dеьiel! Zo zie je maar weer gierigheid duurt het langst (en is ook het duurst). Even wat knappe koppen inhuren bij adeko, websmid, gett.nl (niet mark-app, sdwebdesign) werkt het beste, bespaart zeeen van tijd. Oké succes en houdoe!
 9. how does it feel

  Mollie doet het niet na update

  Ik denk dat mollie een trollie deed om oplichters als jij buiten de deur te houden. Oprotte.
 10. how does it feel

  inkt selector

  Wat doe je hier uberhaupt nog Eduard? Zoek gewoon een normaal platform en niet deze gierige ellende. Oprotte.
 11. Email advertising is perceived as the best showcasing medium and is broadly known and commended for the amazing outcomes it can yield. In any case, advertisers real estate agent email list and brands once in a while overlook that separated from being an excessively charged deals enhancer, email is likewise an exceptionally close to home correspondence channel and should along these lines as a matter of first importance be drawn nearer accordingly. Attempting to make your image's messages all the more engaging and lovely will regularly work superior to anything a hard attempt to seal the deal where the spotlight is exclusively put on changing over leads into deals. Here are a couple of things that will enable your image to make your messages increasingly pleasant to the exceedingly imperative supporters who get them. Keep structure basic Supporters are regularly met with several messages for a long time on occasion on numerous screens, and this can wind up depleting, particularly if each email opened attempts to be more beautiful and eye catching than the following. Keeping the plan straightforward and uncluttered can enable you to convey your message without appearing to be oppressive - a general progressively charming background. Welcome supporters of your rundown Individuals like to feel welcome and acknowledged. At the point when supporters select in to your customer email database, they are going out on a limb and are regularly uncertain about what occurs straightaway. An appreciated email is viewed as an agreeable message that will comfort your new endorsers while additionally giving them greater clearness on what they can anticipate from the new relationship. Cordial duplicate Copywriting for email promoting is as a differed field as some other publicizing duplicate and relies on the inventive, the item and the sort of crusade. Notwithstanding, generally it has been discovered that endorsers react well to duplicate that is genial, interesting and 'human' instead of offers orientated. Customized content The extraordinary thing about email advertising with the utilization of a profiled email database is that you have a wide range of data about your endorsers which can enable you to make your battles increasingly effective. Demonstrate your endorsers that you realize them by trying to customize messages and by giving them content that is custom-made to every individual supporter. Incredible substance Quality written substance makes all the difference and that standard still remains constant with regards to email promoting. Rather than simply promoting to your supporters, draw in, instruct and engage them with your phenomenal marked substance. Simple route On the off chance that your organization's messages are increasingly similar to scaled down sites in themselves, it may me a smart thought to add some route usefulness to them. This encourages supporters of find what they need initially, which is actually to what extent they will take to take a gander at your email in any case. The standard here is to do whatever you can to make life simpler for your supporters. Enable supporters of get in touch with you through different channels Furnish your endorsers with numerous alternatives of reaching you. In the day of email, advanced and web based business, it might appear somewhat out of date to incorporate something like a phone number in your mailers, yet now and then it can help supporters who are uncertain to make the following stride toward change.
 12. vRShop

  Artikel verknüpfen

  Ja, kann man machen, das nützt aber nur, wenn der Kunde beide Produkte gleichzeitig kauft, hier soll aber die Möglichkeit bestehen Produkt A zuerst zu kaufen und Produkt B zu einem späteren Zeitpunkt.
 13. Impossible que vos anciens clients ai acceptes ce que vous vouliez faire dans le futur. (Sauf si vous aviez mentionnes a ce moment que vous alliez migrer sur une autre plateforme en 2019.)
 1. Load more activity
×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More