PrestaShop Forum: Build a free online shop. Count on the Community!

The best place in the world to ask questions about PrestaShop and get advice from our passionate community!

PrestaShop Forum: Build a free online shop. Count on the Community!

Jump to content

 
Photo

chỉnh lại cách thức giới thiệu sản phẩm - help


 • Please log in to reply
3 replies to this topic
haibiz

  PrestaShop Newbie

 • Members
 • Pip
 • 6 posts

Posted 03 September 2008 - 08:34 AM

hi,

mình thấy cách giới thiệu sp dạng đứng ko hay lắm, nếu chỉnh lại để đặt theo dạng nằm ngang thì hay hơn nhiều nx ko biết làm thế nào. Ai đã từng làm rồi thì chỉ mình cái nhé

thank!!!!!!!

target_locked

  PrestaShop Apprentice

 • Members
 • PipPip
 • 129 posts

Posted 03 September 2008 - 02:13 PM

Mình cũng cần cái này. Thấy mấy trang demo của prestashop đẹp lắm mà không biết làm cách nào.
http://www.prestasho...case_liveshops/
Ai biết share cho anh em với.
Thanks.

haylam.vn

  PrestaShop Addict

 • Moderators
 • 649 posts

Posted 04 September 2008 - 11:15 PM

Mở file homefeatured.tpl trong modules homefeatured thay đổi các giá trị liHeight, nbItemPerline
Mở file global.css trong thư mục themes, tìm đến modules này và Thay đổi chiều rộng
<!-- MODULE Home Featured Products --><div id="featured-products_block_center" class="block products_block">  <h4>{l s='featured products' mod='homefeatured'}</h4>  {if isset($products) AND $products}    <div class="block_content">      {assign var='liHeight' value=360}      {assign var='nbItemsPerLine' value=4}      {assign var='nbLi' value=$products|@count}      {assign var='nbLines' value=$nbLi/$nbItemsPerLine|ceil}      {assign var='ulHeight' value=$nbLines*$liHeight}      <ul style="height:{$ulHeight}px;">      {foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts}        {assign var='productLink' value=$link->getProductLink($product.id_product, $product.link_rewrite)}        <li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1}first_item_of_line{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">          <h5><a href="{$productLink}" title="{$product.name}">{$product.name|escape:htmlall:'UTF-8'|truncate:35}</a></h5>    <a href="{$productLink}" title="{$product.legend}" class="product_image"><img src="{$img_prod_dir}{$product.id_image}-home.jpg" alt="{$product.legend}" height="129" width="129"></a>                <p class="product_desc"><a href="{$productLink}" title="More">{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:150}</a></p>                          <p>            <span class="price">{displayWtPrice p=$product.price}</span>            <a class="button" href="{$productLink}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>            {if $allow_buy_when_out_of_stock OR ($product.quantity AND $product.quantity > 0) OR $product.allow_oosp}            <a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$base_dir}cart.php?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>            {else}            <span class="exclusive">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>            {/if}          </p>        </li>      {/foreach}      </ul>    </div>  {else}    <p>{l s='No featured products' mod='homefeatured'}</p>  {/if}</div><!-- /MODULE Home Featured Products -->

Hay Lắm clip hay chế ảnh đuổi hình bắt chữ


target_locked

  PrestaShop Apprentice

 • Members
 • PipPip
 • 129 posts

Posted 06 September 2008 - 03:44 PM

Làm thế nào để trình bày list sản phẩm ngắn gọn theo kiểu như thế này? Kể cả trang chủ và các trang list bên trong.
http://www.pop-line....fants-2-ans-et-
Ai biết hướng dẫn giùm,
Thanks.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users